Географічні карти. Значення та класифікація

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (40 Голоса)

Значення та класифікація географічних карт

Значення географічних карт і вимоги, пропоновані до них

Географічні карти служать найважливішим засобом вивчення земної поверхні, дозволяючи одночасно обдивлятися територію будь-яких розмірів. Географічні карти застосовуються в різних галузях народного господарства і науки. Вони потрібні для виробництва різних вишукувань і проектування (як основи), для організації землевпорядження й адміністративно-господарського керування, для навчання і наукових досліджень. Від кожної карти потрібно, щоб вона була достовірною, точною, досить повною і докладною, наочною й могла зручно читатись.

Вимога вірогідності карти полягає в тому, що карта повинна точно відповідати станові місцевості на момент зйомки або виправлення її першоджерел.

Вимога точності карти означає, що зображувані на ній елементи і предмети місцевості повинні зберігати геометричну подобу, точність місця розташування і розміри відповідно до призначення і масштабом карти.

Вимога достатньої повноти і подробиці карти означає, що на ній повинні бути зображені всі типові риси і характерні риси місцевості, показ яких визначається призначенням і масштабом карти.

Під наочністю карти розуміють її властивість, що дозволяє з першого погляду на карту сприймати усе найбільш важливому й істотне в її змісті.

Під читаністю карти розуміється її якість, що дозволяє легко розрізняти всі деталі змісту при докладному розгляданні карти.

Перераховані вимоги до карт є невіддільними одна від одної, однак, між деякими з них маються протиріччя. Так, зайві повнота і подробиця ведуть до зниження читаності карти. З іншого боку, надмірне розвантаження карти і збільшення розмірів умовних знаків ведуть до схематизації. Основним завданням при створенні карти є знаходження шляхів найкращого сполучення цих вимог.

Класифікація географічних карт

Географічні карти класифікують за змістом, масштабом, призначенню територіальній ознаці. За змістом всі карти підрозділяються на загально географічні та спеціальні.

Загально географічними називаються карти, на яких з однаковим ступенем повноти і подробиці зображуються елементи місцевості: гідрографія, рельєф, рослинність, населені пункти, шляхи, кордони, різні місцеві предмети тощо Спеціальними називаються карти, на яких більш повно зображуються окремі елементи змісту загально географічних карт або показуються інші природні і суспільні явища, не відображувані загально географічними картами. Серед спеціальних карт розрізняють карти фізико-географічні (кліматичні, геологічні, ґрунтові, гіпсометричні тощо) і соціально-економічні (економічні, політичні, політико-адміністративні, історичні тощо).

Загально географічні карти, виходячи з їхнього масштабу, підрозділяють на топографічні, оглядово-топографічні та оглядові.

Топографічними називаються найбільш точні і докладні загально географічні карти масштабів 1:200000 і крупніше. Топографічні карти практично зберігають постійний масштаб зображення, у зв'язку з чим виміри і розрахунки за ними виробляються без обліку перекручувань за проекцію.

Карти масштабів 1:50000 і крупніше дозволяють докладно вивчати місцевість, точно орієнтуватися на ній, проектувати інженерні спорудження і робити точні виміри і розрахунки. Карти масштабів 1:100000 і 1:200000 дають можливість вивчати місцевість у її основних деталях, орієнтуватися на ній і робити попереднє проектування великих споруджень.

Більш докладне призначення топографічних карт, а також вимоги, пропоновані до них, викладені в «Основних положеннях по створенню топографічних карт масштабів 1:10000, 1:25 000, 1:50000, 1:100000».

Оглядово-топографічні карти (масштабів 1:200000—1:1000000), володіючи основними властивостями топографічних карт, поступаються у точності і подробиці зображення місцевості. Ці карти дозволяють вивчати місцевість у її головних рисах, орієнтуватися з літака, проектувати роботи, що охоплюють великі території. Карти масштабів 1: 500000 і 1:200000 особливо широко використовуються авіацією. Оглядовими називаються загально географічні карти масштабів дрібніше 1:1000000. Прикладами оглядових карт є: карта Європи масштабу 1:2500000, карта України масштабу 1:2500000, карта Південної Азії 1:4000000 і ряд інших.

За призначенням географічні карти поділяють на довідкові, навчальні, морські, аеронавігаційні, дорожні, автомобільні, туристські й інші.

За територіальною ознакою географічні карти підрозділяються на світові, карти океанів і морів, материків і їхніх частин, держав, областей, районів.

Широким поширенням користуються географічні атласи, під якими розуміються збір карт, об'єднаних загальною ідеєю, одноманітно оформлених і виданих звичайно у вигляді книги або альбому. Подібно картам атласи бувають: загально географічні, спеціальні, комплексні (об'єднуючі карти загально географічні і спеціальні), світові, окремих країн, окремих областей, довідкові, навчальні, морські, дорожні, автомобільні тощо

Крім звичайних карт, існують так названі рельєфні карти. На цих картах рельєф місцевості показується об'ємно. Причому для більшої виразності окремих його форм масштаб зображення по висоті (вертикальний масштаб) береться в 5—10 разів крупніше планового (горизонтального) масштабу. Усі способи виготовлення рельєфних карт засновані на використанні звичайних карт. Рельєфні карти, що представляють собою найбільш наочний вид зображення місцевості, широко використовуються для навчальних і військових цілей.

Географічні карти. Значення та класифікація - 4.0 out of 5 based on 40 votes