Формуляр аркуша карти

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Карта створюється в результаті творчої роботи великого колективу фахівців різної кваліфікації. Для того, щоб забезпечити погодженість і наступність дій на всіх етапах створення карти, робота зі складання і підготовки карти до видання, як уже вказувалося, супроводжується веденням визначеної документації — формуляра на кожен аркуш карти.

У формулярі описуються послідовність і методи роботи, вказуються витрати часу на виконання окремих її видів, дається характеристика картографічних матеріалів із указівкою ступеня використання кожного з них, відзначаються всі принципові рішення, прийняті в процесі складання за тим або іншим питанням при виявленні розбіжностей між різними картографічними матеріалами. Формуляр, таким чином, являє собою документ, що докладно відбиває весь процес створення карти. Завдяки цьому він є цінним посібником при аналізі виданої карти, що дозволяє дати їй правильну оцінку відповідно точності і вірогідності. Він є також основним свідченням карти при подальшому використанні її як матеріалу в картоскладальних роботах.

Формуляр аркуша карти визначає частку участі і відповідальності кожного з виконавців у створенні карти і тим сприяє підвищенню її якості.

Для однаковості в заповненні формулярів, а також для зручності користування запису в них виробляються на заздалегідь видрукуваних бланках і схемах, що містять питання, які потрібно висвітити. Ведення формуляра полягає в заповненні цих бланків і схем у міру виконання того або іншого виду роботи.

Формуляр складається з трьох основних частин:

— указівок за складанням аркуша карти (з додатками);

— опису складання оригіналу карти;

— опису підготовки карти до видання.

Указівки за складанням даються тільки для складних аркушів, для інших аркушів у формулярі записується лише завдання на складання. У вказівках відзначається, на підставі якого наставляння і яких редакційних документів варто виконати складання аркуша карти й у яких умовних знаках необхідно оформити оригінал. При наявності особливостей на даному аркуші в будь-якому елементі змісту карти записуються прийняті рішення за методикою його зображення, наприклад, рішення робити добір (розрядку) доріг визначеного класу (у редакційному ж плані на район, у котрий входить даний аркуш, потрібен показ усіх доріг цього класу). Нарешті, даються вказівки за використанням картографічних матеріалів, не передбачених редакційним планом, або за зміною використання матеріалів у порівнянні з передбаченим у редакційному плані на район. Наприклад, указується про використання картографічних матеріалів, отриманих після написання редакційного плану.

У виді додатків до вказівок або завдання у формулярі містяться:

— схема розташування картографічних матеріалів;

— характеристика картографічних матеріалів;

— схема розташування геодезичних пунктів;

— таблиця координат вершин кутів (і проміжних точок) рамки;

— список геодезичних пунктів;

Схема розташування картографічних матеріалів (мал. 89) дається з метою одержання наочного уявлення про наявність і розташування матеріалів на аркуш карти, що складається, і про ступінь використання кожного матеріалу при складанні. Для цього матеріали, прийняті при складанні як основні, показуються на схемі фоновим зафарбуванням, а прийняті як додаткові — шрафіровкою. Щоб при наявності декількох матеріалів, що перекривають один одного, схема легко читалася, необхідно при її складанні продумано підбирати кольори фарб і напрямки шрафіровки. Шрафіровку рамки і номенклатуру аркушів, що відносяться до одного матеріалу, варто давати одним кольором, що чітко відрізняється від кольору, що позначає інший матеріал. На схемі показуються: головний населений пункт аркуша, берегова лінія великих водних басейнів і державні кордони (підписи назв держав даються за рамкою).

Характеристика картографічних матеріалів складається у вигляді таблиці (таблиця 1).

Таблиця 1

Характеристика картографічних матеріалів.

Номенклатура і масштаб

Рік зйомки, рекогносцировки

Критична оцінка

Ступінь використання

470 1:100000

Видання 1989 року

Карта заснована на зйомці масштабу 1:25000 2001 року. Видана в одну фарбу. Проекція Гаусса (триградусна зона); розмір аркуша 15'х 30'.Рахунок довгот від Гринвіча, система координат Потсдамська, висоти підписані від рівня моря Амстердамського футштока. Зображення населених пунктів, доріг рослинного покриву і гідрографії точне і докладне. Рельєф наочно і детально зображений. Дано велику кількість висотних відміток. Матеріал порівняно свіжий. На полях дані умовні позначки і схеми політико-адміністративного розподілу.

Використовувати як основний матеріал.

3751/1,2,3,4.1:25000

Зйомка 1972 року

Карта видана в одну фарбу. Рельєф зображений штрихами і горизонталями, проведеними через 20 метрів; горизонталь кратні 100 стовщені, за змістом матеріал застарів.

Використовувати як додатковий матеріал при зображенні рельєфу.

16

1:500000

Видання 2004 року

Кольоровий відбиток. Карта складена в 2001 році по карті масштабу 1:100000 видання 2001 року.

Використовувати як довідковий матеріал для узгодження всіх елементів змісту.

У графі «Критична оцінка» подаються зведення про кількість фарб, у яких видана карта, розграфування, геодезичній основі, характері зображення, окремих елементів змісту, про сучасність і читаність карти. Додаткові і довідкові матеріали висвітлюються більш коротко, причому характеризуються тільки ті елементи їх змісту, що будуть використовуватися при складанні. У графі «Ступінь використання» конкретно вказується, якою мірою, і для якої мети використовується кожен матеріал, наприклад: «Використовувати як додатковий матеріал при зображенні рельєфу» або «Використовувати як довідковий матеріал для узгодження класифікації дорожньої мережі і географічних найменувань». На схемі розташування геодезичних пунктів зображуються прийнятими умовними знаками всі або частина пунктів, що є в каталозі на даний аркуш. Пункти нумеруються один за одним; назви їх на схемі не підписуються.

расположение картографических материалов

Координати вершин кутів (і проміжних точок) рамки — географічні і прямокутні, висилаються в таблицю. Для аркушів карт, розташованих у місцях перекриття зон (по західній стороні рамки аркуша карти масштабу 1:1000000), у цю же таблицю вписуються прямокутні координати вершин кутів рамки для суміжної зони.

Список геодезичних пунктів складається за порядком номерів, даних на схемі. У список виписуються з каталогу назви, клас, прямокутні координати й абсолютні висоти пунктів. В особливих графах указуються виправлення в координати, виписані з каталогу. Остаточні координати, результати перевірки розташування пунктів на картографічних матеріалах, складальному і видавничому оригіналах відповідно їхнім прямокутним координатам, даним у каталозі.

Опис складання оригіналу карти складається з указівки послідовності складання карти за окремими елементами змісту, результатів дослідження геодезичної основи, способу перенесення зображення з картографічних матеріалів на карту, що складається, і висвітлення результатів складання карти за кожним елементом змісту окремо. У цій частині опису в довільній формі коротко вказується, за якими матеріалами зображений той або інший елемент змісту карти, відкіля узяті різні характеристики, що поміщаються на карті, подаються особливості складання.

Особливо докладно описуються розбіжності і помилки, виявлені на картографічних матеріалах і порядок вирішення питань, що виникали в процесі складання, тобто описується все те, що дозволяє дати правильну оцінку якості карти, що складається. Це має значення, як при коректурі складального оригіналу, так і при наступному аналізі уже виданої карти.

Обов'язково наводяться, якщо це мало місце при складанні, випадки неузгодженості в змісті з раніше виданими картами, а також причини відсутності на карті характеристик, що складається, об'єктів, необхідних діючими наставляннями (інструкціями). Наприклад, даються записи: «Ширина шосейних і поліпшених ґрунтових доріг, довжина, ширина і вантажопідйомність мостів не зазначені, тому що ці дані відсутні на матеріалах»; «Висотні відмітки підписані до цілого метра, як їх подано на основному матеріалі» тощо.

Приклад опису результатів складання за елементами

Рельєф. Рельєф зображений за штрихами і висотними відмітками основного матеріалу, з використанням карти масштабу 1:25000 зйомки 1972 року, на якій горизонталі проведені через 20 м.

Висоти підписані від рівня Амстердамського футштока до цілих метрів, як вони дані на основному матеріалі. На аркуші виділено 5 командних висот.

Кордони державні й адміністративні (1-го порядку). Кордони областей дані за схемою адміністративного розподілу.

Підписи назв і транскрипція. Назви прийняті за основним матеріалом і погоджені з картою масштабу 1:500000 видання 2004 року.

Наприкінці другої частини формуляра містяться таблиця витрат часу на виконання окремих видів роботи зі складання карти і висновок про якість складання аркуша. Висновок дається керівним складом на основі всебічного контролю виконаної роботи.

Опис підготовки карти до видання складається з указівок того, яким методом виконувалася підготовка карти до видання, на яких основах і які виготовлені видавничі оригінали (контуру, гідрографії, рельєфу тощо), які підготовлені макети для розчленованої ретуші негативів і «заливальних» елементів. Відзначаються також усі питання принципового характеру, що виникли в процесі підготовки карти до видання, і даються таблиця витрат часу на окремі види роботи по підготовці карти до видання і висновок керівних осіб про якість виконаної роботи.

Записи у формуляр повинні вноситися вчасно. Перша частина формуляра заповнюється і затверджується до початку складання карти. Заповнення другої частини формуляра відбувається в міру виконання того або іншого виду роботи. Наприклад, закінчивши монтаж синіх копій, треба зараз же занести на відповідну сторінку зведення про метод монтажу, кількості геодезичних пунктів, використаних при монтуванні, числі порізів матеріалу і якості монтажу. Третя частина формуляра заповнюється після закінчення підготовки карти до видання.

Усі записи робляться акуратно, розбірливо. Записи підтверджуються власним підписом виконавця, а після коректури — і власним підписом коректори. Записи по деяких процесах, крім того, затверджуються керівним складом.

Після видання аркуша карти формуляр передається для збереження в картографічний архів. При наступних змінах, доповненнях і перевиданнях аркуша карти всі необхідні зведення повинні знайти своє відображення у формулярі. У випадку повного перескладання аркуша карти заводиться новий його формуляр.

Формуляр аркуша карти - 5.0 out of 5 based on 1 vote