Додаткові інструменти ArcCadastre

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса)

Лекція 3. Додаткові інструменти ArcCadastre

2D перетворення

Інструмент 2D перетворення в ArcCadastre застосовується для перетворення ознак при редагуванні. Ознаки можуть бути перетворені всередині шару або скопійовані та перетворені в іншому шарі. Параметри перетворення вираховуються з загальних точок, завантажуються з файлу або вводяться вручну.

Афінні перетворення

Цей вид перетворення застосовується, якщо масштаб вдовж двох осях різний та кут між ними не є чітко прямим. Афінні перетворення часто застосовуються для трансформації координат з друкованих карт, на паперових носіях, що мають деформації в різних напрямках Х та У. Афінні перетворення також застосовуються при цифруванні паперових (авторських) карт або обробки фотограмметричних даних.

Застосовується, коли: Масштаб вдовж 2-х осів різний, кут між осями не є прямим

Застосовується для: цифрування паперових карт, обробки фотограмметричних даних.

Подібні перетворення (перетворення Helmert)

Цей тип перетворень звичайно застосовується коли координати в обох системах були обраховані з стандартних польових вимірювань. Для цього необхідно мінімум 2 точки, що є спільним для 2-х систем координат; при виконанні цієї умови обчислення буде проведено.

Одиничне перетворення

Одиничне перетворення – це один з видів подібного перетворення в випадку, коли фактор масштабу є 1.0, і не відбувається змін масштабу між системами. При цьому відносні позиції точок, що трансформуються, залишаються незмінними. Цей метод часто застосовується для трансформації граничних маркерів.

Інструментарій для трансформації

Інструментарій для трансформації містить інструменти для її виконання

Додаткові приєднані інструменти: Дає можливість користувачу виділити спільну точку, або ввести вручну координати для з’єднання.

Приєднаний інструмент редагування: Дає можливість користувачу редагувати або видалити з’єднання.

Індикатор трансформування: Відображає поточний стан трансформації.

Меню 2D трансформацій:

Афінні, Подібні перетворення (перетворення Helmert) та одиничне перетворення (методи корегування/трансформування).

Пошук спільних точок...

Пошук спільних точок за атрибутами

Введення параметрів

Дозволяє користувачу ввести трансформаційні параметри вручну.

Загрузка параметрів

Дозволяє користувачу ввести визначену трансформацію в файл.

Властивості трансформації

Відображає поточні трансформаційні властивості, тут можна редагувати властивості та зберігати поточну трансформацію в файлі.

Застосування трансформації

Застосування визначеної трансформації до відібраних ознак (Теж саме в інструментарії (toolbar)

Встановлення трансформації

Встановлення трансформації та спільних точок

Опції

Відображає діалог опцій або символів, точність та інше.

2D трансформації

2D трансформації в ArcCadastre підтримуються 3-ма трансформаційними методами (див. вище); для всіх цих методів необхідні наступні параметри:

1.  Розрахунки з спільних точок з карти

2.  Загрузла з файлу

3.  Введення вручну користувачем

Спільні точки

Спільні точки – це пара точок в системі до і після трансформації (From and To systems), які повинні співпадати після застосування трансформації; спільні точки можуть бути:

1.  Добавлені користувачем вручну або шляхом шифрування, або відбору

2.  Автоматично знайдені з атрибутів

3.  Користувач вводить їх координати вручну

Пошук спільних точок

Пошук спільних точок вручну

Вибір декількох спільних точок між шарами до і після трансформації є пошук їх для отримання трансформаційних параметрів. Жодна з точок, що необхідна для виконання трансформацій не залежить від методу трансформації.

Введення картографічних координат x та y для спільних точок

Користувач може додавати координати для кожної спільної точки, параметри координат повинні бути точними.

Пошук спільних точок автоматично

1 - параметри vertices, що приєднані до зйомочних точок

2 – пошук атрибутів (працює тільки для ознак точок)

Пошук спільних точок в шарах до і після (From and To) може бути виконано автоматично з використанням атрибутів 2-х шарів, один атрибут вибраний з кожного шару та підбір застосовується на загальних параметрах (value) та з’єднані між кожною з двох ознак точок, що мають однакові параметри атрибутів.

Редагування зв’язків

Інструмент редагування зв’язків надає можливість користувачу переміщувати або знищувати індивідуальні з’єднань.

Параметри 2D трансформування

Збереження та загрузка трансформаційних параметрів

Установки для трансформації можуть бути збережені та виведені як файл, що може бути повторно використаний. Ці файли мають розширенні “*.trf”.

Введення параметрів вручну

Інший шлях визначення параметрів трансформації – це введення параметрів вручну; параметри можуть бути:

1 – Геометричні (перетворення, обертання, масштаб)

2 – Параметричні (параметри А0, В0, А1,...)

Створення трансформаційного файлу

Нова трансформація може бути визначена в ArcCadastre/FileManager з деякими установками

1.  Координатні системи до і після (у випадку, коли локальна система не визначена)

2.  Трансформаційний метод (афінний, подібний, одиничний)

3.  Трансформаційні параметри

4.  Статистичні параметри (необов’язково)

5.  Дійсні регіональні координати (min x, min y, max x, max y) (необов’язково)

Трансформування об’єктів на карті

Відібрані об’єкти можуть бути трансформовані на карті. Для трансформації цілого шару команда “вибрати все” застосовується з контекстного меню натисканням правої кнопки шару.

Трансформування даних об’єктів

-  можуть бути трансформовані в ArcCadastre/FileManager та ArcCadastre при застосуванні команди меню Трансформування даних об’єктів (Transform Feature Data)

-  застосовуючи цю команду, можна трансформувати цілі набори об’єктів даних, класи об’єктів, або окремі об’єкти, шляхом запиту з одного набору об’єктів даних/класів до іншого та з однієї реобази даних до іншої

-  ArcCadastre трансформація застосовується для здійснення трансформації.

Ступінь значущості довіри (significance):

Вірогідність відбраковки приєднаних контрольних точок становить 5%.

Загальна статистика:

Загальне використання точок: кількість загальних точок застосовується при корегуванні

Надлишок: Надлишок, визначається як кількість вимірювань (вимірювання, відомі величини) мінус кількість невідомих (параметри). Чим більша кількість надлишкових даних, тим більша достовірність результату.

Кількість сторонніх (точок) (outliers): кількість контрольних приєднаних точок зі значеннями, що перевищують критичні значення.

Кількість надійних (точок): Значення q/m, де q – кількість надлишкових значень та m – кількість контрольних точок. Для найбільш надійного результату значення повинно бути близько до 1.

Критичні значення: Специфічне cut-off (відрізання, пересечение, найкоротший шлях) значення при прийнятті рішення про відбраковку числа контрольних точок; залежить від ступеня довіри.

Середнеквадратична різниця Х: СКВ похибка залишку (корекція по х)

Середнеквадратична різниця У: СКВ похибка залишку (корекція по у)

Max радіальне відхилення: найбільше радіальне відхилення

СКВ відхилення корегування: СКВ відхилення залишку для загальних точок

СКВ відхилення перерахунку: СКВ відхилення параметрів перерахунку

СКВ відхилення повороту: СКВ відхилення параметрів повороту

СКВ відхилення масштабу: СКВ відхилення масштабу

Загальна статистика точок:

Залишковий Х

Різниця в Х між перерахунком З точки ДО точки

Залишковий У

Різниця в У між перерахунком З точки ДО точки

Залишковий радіус

Радіальна різниця між перерахунком З точки ДО точки

Розрахункова похибка Х

Розрахункова похибка в Х перерахунку З точки

Розрахункова похибка У

Розрахункова похибка в У перерахунку З точки

Контрольне значення [T]

Test Value

Розраховане контрольне значення [T] корегування

Т/С

Частка контрольного значення (Test Value) та критичного значення (Critical value). Це відображення серйозності помилки

Трансформаційний файл містить:

-  Назва – назва трансформації (перетворення)

-  Опис – Опис перетворення

-  Просторові посилання до системи, що трансформується

-  Метод трансформації – Афінний, Подібний (Helmert), Одиничний

-  Параметри – параметричні або геометричні параметри трансформації

-  СКВ residual radially – The radial СКВ похибка невязок

-  Використання загальних точок – Кількість загальних точок, що використовується

-  Max радіальне відхилення - найбільше радіальне відхилення (Max Residual Radially : The largest residual radially)

-  Validity територія – Територія (x min, y min, x max, y max), на який трансформація є вірною (справжньою).

Редагування з використанням інструменту розрізання за допомогою ліній/полігонів (Cut with Line/Area)

Розділення вибраного полігону за допомогою лінії поділу та поділ розміру необхідної площі може бути здійснено вправо або вліво від лінії. Положення лінії поділу буде зміщено або повернуто для створення площі constraint. Також можливо створити полігон, визначений за допомогою ділянки/периметру. Площа/ділянка встановлюється в абсолютних величинах або у відсотках від загальної площі.

При поділі оцифрованого полігону з’являється діалог, в якому лінія поділу повинна відповідати умовам

а) лінія поділу повинна бути переміщена в певному напрямку

в) лінія поділу повинна бути повернута вдовж однієї з осей

Після поділу з’являється графічне вікно, що показує розміщення розрахованої лінії поділу; а також результат у вигляді площі/ділянки полігону, кількість частей 2-х полігонів.

Створення шаблону з геобази даних

Шаблон реобази даних може бути створений з існуючої геобази даних. Результатом буде файл з описом змісту геобази даних, звичайні (custom) класи, координатні системи, домени тощо. Всі дані (графічні та табличні) геобази даних будуть скопійовані до шаблону, але при використанні шаблону для створення нової геобази даних ніякі дані не будуть скопійовані до нової бази.

Якщо просторова система для шаблона невідома, вона може бути змінена при створенні нової геобази даних; при цьому треба бути впевненим, що просторова система геобази даних, з якої створюється шаблон, є коректною.

У випадку, якщо моделювання було зроблено з AceFeature/AceObject та класи містяться у різних типах Job, шаблон геобази даних необхідно створювати для кожного типу Job. В той же час неможливо створювати всі класи з шаблону одночасно; необхідно розподілити класи в різних геобазах даних. Наприклад, копіювати та вставляти в ArcCadastre/FileManager та створювати один шаблон для кожної геобази даних.

Створення геобази даних з шаблону

Якщо шаблон геобази даних містить класи, характерні для AceFeature або AceObject та вимагає особливого типу Job, Job повинен бути відкритий перед створенням або оновленням геобази даних з шаблону.

Неможливо змінити існуючі класи в моделі геобази даних шляхом імпортування шаблону геобази даних. Будуть додані нові класи, але якщо класи або домени мають ім’я, що вже існують, то нові класи не створяться, а можливо тільки створити одну базу даних Job в геобазі даних ArcSDE.

Файл шаблону геобази даних має розширення *.agt (шаблон геобази даних ArcCadastre).

Властивості шарів

ArcCadastre розрізняє інформацію просторових шарів даних (властивості джерел даних та структури) та властивості презентаційних шарів (для візуалізації ознак). Це розділення застосовується засобами набором графічних даних (Plotting datasets) (файл використовується для збереження джерел інформації в шарах) та графічні стилі (Plotting styles) (файл використовується для збереження в шарах інформації з презентації).

Відповідно, діалог властивостей шарів ArcMap розділений на 2 діалоги:

-  Властивості даних (Таблиця: джерела, поля, відбір, об’єднання та зв’язки, дісплей)

-  Властивості презентації (Таблиця: загальні, дисплей, символи, визначення запитів та ярлики )

Вимірювання зображень (features) на карті

Забезпечує інструментарій для вимірювань відстаней, кутів (горизонтальних та вертикальних), різниці висот безпосереднього на карті.

Наприклад, може бути використано для розрахунку установочних даних для різних зображень (ознак) на карті.

Користувач створює/редагує ескізи на карті.

Розрахунки ескізів складаються з точок, між якими здійснено обміри та розрахунки та відображені.

Три різні типи обмірів ескізів можуть бути створені:

-  Прості – забезпечують послідовні обміри

-  Полярні – обміри розраховуються відносно стаціонарної точки

-  Ортогональні – обміри розраховуються відносно базової лінії.