Землевпорядкування. Планування робіт

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.33 (6 Голоса)

Планування робіт по землевпорядкуванню

Теоретичні основи організації й планування робіт по землевпорядкуванню

Предмет, завдання і зміст курсу, його зв’язок з іншими дисциплінами.

Землевпорядкування проводять організовано і планомірно, забезпечуючи різні потреби народного господарства в земельних ресурсах, що виражається відповідними обсягами робіт, які залежать від конкретних завдань землевпорядкування в окремі періоди. Велика роль у виконанні поставлених перед землевпорядкуванням завдань належить планово організованому керівництві виробництвом і особливо організації землевпорядних робіт в проектних інститутах по землевпорядкуванню.

Наукова дисципліна “Організацію і планування робіт по землевпорядкуванню”, спирається на положення економічної науки, вивчає наукові методи організації і планування виробничої діяльності в галузі землевпорядкування.

Науково організоване виконання землевпорядних робіт відіграє важливу роль в здійсненні завдань землевпорядкування, якими є організація використання і охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і поліпшення природних ландшафтів. Безпосереднє виконання проектних і вишукувальних робіт по землевпорядкуванню зумовлює необхідність відповідної структури управління, планування робіт, нормування і плати праці, фінансування і господарського розрахунку, матеріально-технічного забезпечення, обліку і звітності виконуваних робіт, а також ряду інших заходів щодо раціональної організації праці. Всі ці елементи складають землевпорядне виробництво, що являє собою планово-організовану діяльність членів суспільства в сфері землевпорядкування і економічно визначає прояв існуючих виробничих відносин в організації раціонального використання землі.

Отже предметом вивчення курсу “Організація і планування робіт по землевпорядкуванню” є землевпорядне виробництво. Головне завдання предмету – навчити організації землевпорядних робіт на всіх етапах виробничого процесу.

Оволодіння науковими методами організації і планування робіт по землевпорядкуванню немислиме без знань економічних законів розвитку суспільства, тому даний курс тісно пов’язаний з теорією економічних вчень, економікою і організацією сільськогосподарського виробництва, управлінням виробництва і іншими економічними дисциплінами. Особливо тісний зв’язок організація і планування робіт по землевпорядкуванню має із землевпорядним проектуванням, яке науково обгрунтовує можливості і способи такої організації території, яка сприяє найбільш ефективному використанню земельних ресурсів з метою отримання максимуму сільськогосподарської продукції з кожного гектара землі при мінімально необхідних затратах праці і засобів на її виробництво.

Практичне здійснення землевпорядних дій пов’язане із заходами щодо прогнозування і планування використання земель у межах великих адміністративно-територіальних одиниць. Отже, організація і планування робіт по землевпорядкуванню пов’язані з прогнозуванням використанням земельних ресурсів, а також з дисципліною “Земельний кадастр”, що містить систему необхідних відомостей і документів про правовий режим земель, їх розподіл по землевласникам, землекористувачам, категоріям земель, про якісну характеристику і народногосподарську цінність земель.

Вивчення питань організації і планування робіт по землевпорядкуванню неможливе без знань геодезії та геодезичних робіт при землевпорядкуванні, які обгрунтовують вибір способів і точності виконання польових та камеральних робіт по зйомці місцевості, обстеженню території і перенесенню проектів землевпорядкування в натуру.

Поняття, особливості і структура землевпорядних робіт.

Для вирішення всіх завдань, поставлених перед землевпорядкуванням, виконують землевпорядні роботи, пов’язані з вивченням аналізу використання земельних ресурсів і на їх основі проектуванням організації території. Отже, процес праці в землевпорядкуванні передбачає об’єктивну необхідність проведення робіт по вишукуваннях і проектуванню організації території.

Організація робіт по землевпорядкуванню на сучасному етапі характеризується комплексністю їх проведення. Це означає, що розробка проекту землевпорядкування включає проведення сукупності робіт по зйомці території, обстеженню земель, економічному обгрунтуванню розміщення і впорядкування земельних угідь в тісній ув’язці і погодженості з питаннями меліорації земель, захисту грунтів від ерозії, охорони природи, інженерного обладнання території та інше. Це зумовлює залученням до землевпорядних робіт спеціалістів різного професійного складу. Комплексність землевпорядних робіт вимагає відповідного поділу праці у виробничих підрозділах, що сприяє підвищенню продуктивності праці спеціалістів.

Роботи по землевпорядкуванню є складовою частиною суспільного виробництва, тому їх виконання повинно базуватися на відповідній системі планування, нормування, фінансування, організації, оплати праці, обліку і звітності.

Основні заходи щодо раціональної організації робіт по землевпорядкуванню.

Центральне місце при організації землевпорядного виробництва належить плануванню робіт. В планах землевпорядних робіт необхідно встановити обсяги за видами робіт, а також передбачити потребу в землевпорядних кадрах і орієнтовану вартість цих робіт для подальшого його фінансування. Отже, раціональна організація землевпорядних робіт випливає з правильно зроблених і взаємозв’язаних планів використання земельних, трудових і фінансових ресурсів.

Раціональна організація землевпорядних робіт передбачає не тільки ефективне використання земельних ресурсів, але й праці інженерно-технічних працівників по землевпорядкуванню. Продуктивність праці кадрів залежить від багатьох факторів суб’єктивного і об’єктивного характеру, які можна об’єднати в такі три групи:

1. фактори, зумовлені природнокліматичними умовами виробництва;

2. фактори, пов’язані з капітальними вкладеннями і збільшенням основних фондів (впровадження нової техніки і обладнання);

3. фактори, не пов’язані з капітальними вкладеннями і збільшенням основних фондів (впровадження прогресивної технології, передових методів організації і оплати праці, підвищення кваліфікації спеціалістів).

Раціональна організація робіт нерозривно пов’язана зі спеціалізацією землевпорядного виробництва, яка передбачає таку форму організації суспільного виробництва, при якій виготовлення однорідної продукції або окремих технологічних операцій закріплене за окремими виробничими підрозділами.

Не можна вважати раціонально організованими роботи без урахування вдосконалення організаційної структури управління виробництвом запровадження заходів щодо наукової організації праці і господарського розрахунку.

Землевпорядкування. Планування робіт - 4.3 out of 5 based on 6 votes