Управління землевпорядкуванням. Методи

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

Методи управління землевпорядкуванням

В основі управління землевпорядним виробництвом лежить відповідна система методів.

Метод – це спосіб, прийом або система прийомів для досягнення певної мети.

Основні методи – економічні, організаційні, розпорядчі, соціально-психологічні.

Економічні методи включають планування, господарський розрахунок і економічний аналіз. Суть економічних методів полягає у створенні таких економічних умов, коли напрям виробничої діяльності визначає сама проектна організація, її виробничі підрозділи, окремі виконавці під впливом відповідних економічних стимулів.

Центральною ланкою управління є планування всіх галузей економіки. Планування здійснюється аналітичним, нормативним і балансовим способами.

Аналітичний – весь процес планування розкладають на складові частини – елементи (об’ємний план, план по праці, кошторис витрат, штатний розпис, фінансовий план, план матеріально технічного постачання, календарний план тощо), з’ясовують вплив факторів на процес, що планується, та визначають завдання на плановий період.

Нормативний – обґрунтовують кількісні показники планового завдання.

Балансовий – дає змогу вирішувати питання розвитку виробництва та забезпечення трудовими і фінансовими ресурсами.

Найважливіший економічний метод управління – господарський розрахунок, який базується на товарно - грошових відносинах і законні вартості. Госпрозрахунок передбачає.

1) доведення кожному виробничому підрозділу завдання, щодо виготовлення продукції і лімітів витрат;

2) облік і контроль протягом року виготовлення продукції і витрат по кожному підрозділі;

3) матеріальне стимулювання.

Основне завдання економічного аналізу як методу полягає у сприянні планомірному піднесенню ефективності землевпорядного виробництва.

У процесі аналізу застосовують різноманітні прийоми і способи систематизації та обробки даних. Найбільшого поширення набув спосіб порівняння виробничих показників шляхом співставлення фактично досягнутих з плановим.

У здійснені економічних методів управління важлива роль належить організаційним і розпорядчим методам управління виробництвом. Організаційні методи – передбачають розробку рішень, визначення термінів виконання, а розпорядчі – встановлення певних дій, команд для досягнення мети.

Організаційні методи управління відбуваються у формі регламентування. Розробляють типову організаційну структуру управління державних землевпорядних органів і організацій.

Організаційні методи здійснюють також у формі організаційного нормування (правила внутрішнього розпорядку, терміни виконання роботи).

Об’єкт управлінського впливу є людина тому потребує соціально-економічних методів. Соціально-психологічне управління включає дві сторони: якість керівника і якість керованого ним колективу. Для того, щоб керування було правильним використовують такі форми впливу: переконання, спонукання і примус.

Управління землевпорядкуванням. Методи - 4.0 out of 5 based on 1 vote