Організація управлінської праці землевпорядних робіт

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

Управлінська праця організації по землевпорядкуванню

Управлінська праця має свої особливості, які затруднюють вимірювання її затрат для порівняння з іншими видами робіт. Вона характеризується елементами розумової діяльності, більшою відповідальністю і потребує більш високої кваліфікації.

Управління виробництвом здійснюють на підставі статутних положень, в яких викладені обов’язки і права керівників.

Керівник проектної організації діє від імені останньої і представляє її інтереси у всіх організаціях, закладах і судово - арбітражних органах, розпоряджається засобами і майном проектної організації згідно з чинним законодавством. Укладає договори, видає доручення, відкриває в банку розрахункові рахунки, підписує чеки та інші банківські документи.

Керівник проектної організації по землевпорядкуванню призначає на роботу і звільняє з роботи інженерно - технічних працівників, відповідно до чинного законодавства, затверджує і змінює їм посадові оклади в межах фонду заробітної плати.

Технічна рада проектної організації по землевпорядкуванню розглядає і оцінює:

- особливо важливі або найбільш складні проектно - вишукувальні роботи;

- програми проектно - вишукувальних робіт і річних планів землевпорядних робіт;

- проекти інструкцій, методичних і технічних вказівок щодо виконання окремих видів землевпорядних робіт;

- проекти норм і розцінок, питання наукової організації праці в проектній організації, раціоналізаторські пропозиції в галузі землевпорядкування.

Для розвитку найбільш важливих питань виробничо-господарської діяльності в системі інституту землеустрою функціонує рада директорів, до складу якої входять директор головного інституту (голова), директори філіалів, керівники відділень, а також іншу керівні працівники.

Керівник групи проектних робіт є організатором і технічним керівником групи працівників, які виконують проектні роботи. Його призначає на посаду і звільняє з роботи директор проектної організації. Керівник проектної групи здійснює такі функції управління:

- разом з підпорядкованою йому групою інженерно технічних працівників здійснює проектування об’єктів землевпорядкування;

- організовує і забезпечує якісне виконання встановлених групі завдань;

- бере участь у плануванні робіт групи, складання облікових і звітних документів по землевпорядкуванню;

- систематично контролює роботу спеціалістів проектної групи;

- готує матеріали на преміювання за дострокове виконання робіт і високу їх якість;

- запроваджує передові методи роботи;

- проводить інструктаж працівників проектної групи з техніки безпечні охорони праці та забезпечує безпечні умови роботи.

Для здійснення своїх функцій керівник групи проектних робіт має право:

- вимагати від працівників групи виконання доручених робіт у встановлені терміни при належній їх якості;

- представляти працівників групи до заохочення за хорошу роботу а також вносити у встановленому порядку пропозиції про накладання адміністративних стягнень у випадках порушення трудової дисципліни, вимог до якості і термінів виконання робіт;

- вносити про зміну технології виробництва з метою підвищення продуктивності праці на проектних роботах і якості їх виконання, а також скорочення термінів проектування і зниження вартості робіт.

У системі управління все більшої уваги пред’являють підвищенню якості роботи цей напрям є і буде одним із основних у підвищені ефективності всіх галузей суспільного виробництва.

Комплексна система управління якістю проектних і вишукувальних робіт базується на таких принципах як забезпечення науково0технічного прогресу в проектування і вишукуваннях, управління якістю робіт на всіх етапах їх виконання, регламентація всіх процесів виконання і вишукування, кількісна оцінка якості праці, моральна і матеріальна зацікавленість у підвищені якості робіт.

Контролю якості виконання підлягає вся проектна технічна документація на всіх етапах її розробки. Залежно від обсягу перевірки контроль якості робіт поділяють на суцільний і вибірковий, а за видами перевірки – на самоконтроль, поточний контроль, контроль “другою рукою” і приймальний контроль.

Самоконтроль здійснюється систематично кожним виконавцем у процесі виконання роботи з метою здачі її матеріалів з першого пред’явлення такий вид контролю здебільшого повинен бути суцільним.

Поточний контроль має інструктивно-методичний характер і здійснюється безпосередніми керівниками робіт, а при необхідності – головними спеціалістами. Такий контроль являє собою перевірку матеріалів під час виконання робіт з метою попередження і своєчасного усунення дефектів та браку в роботі. Залежно від стану роботи розробки матеріалів і кваліфікації виконавця поточний контроль може бути суцільним і вибірковим.

Контроль “другою рукою”, або, як його називають, освідчення землевпорядної справи, проводять спеціально призначені для цього кваліфіковані спеціалісти, при чому по всіх видах землевпорядних робіт але вибірково (не менше 15% виконаного обсягу робіт), а по таких роботах, як звірка видавничих оригіналів зі складальними, кальок для розмноження каталогів геодезичних даних, кошторисів, креслень – в повному обсязі.

Приймальний контроль – це перевірка закінчених стадій або етапів польових камеральних землевпорядних робіт, а також закінченої проектно-технічної документації в цілому. Його проводять начальники вишукувальних загонів і партій, керівники проектних груп, секторів, а після них головні спеціалісти відділів, головні інженери проектів, начальники відділів і експедицій. При приймальному контролі перевіряють відповідність усіх матеріалів проектних і вишукувальної документації виданому завданню на виконання робіт, чинним інструктивно - методичним документам і стандартам.

Комплексна система управління якістю проектних і вишукувальних робіт передбачає моральне і матеріальне стимулювання, підставою для чого є оцінка якості роботи окремих виконавців, а також керівників виробничих підрозділів та головних спеціалістів відділів.

Організація управлінської праці землевпорядних робіт - 4.0 out of 5 based on 1 vote