Організація виконання землевпорядних робіт у проектній організації

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.83 (3 Голоса)

Організація виконання землевпорядних робіт

План роботи розрахунок виробітку на 1 виконавця.

Землевпорядні роботи виконують на підставі затверджених планів, які доводять кожному виробничому підрозділу кожному виконавцю і цим самим дають змогу економніше витрачати засоби виробництва і працю, знижувати собівартість робіт.

Науково обґрунтоване планування особливо необхідне у виробничих підрозділах проектних організацій, в яких безпосередньо створюється результат праці – проектно-технічна документація. Тому питання організації робіт у виробничих відділах повинні бути тісно пов’язані з їх плануванням, оскільки виконання плану землевпорядних робіт є основою успішної реалізації всієї програми народногосподарського розвитку.

Питання організації праці у виробничих підрозділах тісно пов’язані з комплектуванням виробничих підрозділів спеціалістами і розстановкою кадрів, керівництвом і контролем за роботою з боку начальників виробничих підрозділів.

В основу розрахунків для виробітку на одного виконавця у вартісному виразі покладений розмір місячного посадового окладу виконавця.

Виробіток – це показник продуктивності праці, який виражає кількість виробленої продукції за одиницю часу.

Методика визначення виробітку на одного виконавця:

Вр = Ор/Н

Вр – середньорічний виробіток на одного виконавця;

Н – чисельність виконавців основного виробничого складу;

Ор – плановий річний обсяг землевпорядних робіт.

Вм = Вр/10,5 робочих місяців

Вм – середньомісячний виробіток на одного виконавця.

Формування виробничих підрозділів і комплектування їх спеціалістами.

Організація землевпорядних робіт тісно пов’язана з формуванням виробничих підрозділів. В основному формування виробничих підрозділів покладено за рахунки потреби інженерно – технічних кадрів для виконання окремо проектних і вишукувальних робіт. Ці розрахунки проводять при складанні перспективних і особливо детально річних планів. Вони дають змогу розв’язувати питання про формування проектної організації в цілому як окремого виробничого колективу. Для цього на кожному по кожному виду робіт розраховують кількість людино - місяців з врахуванням кваліфікації за формулою:

N = Ор/ НВ

Ор – запланований річний обсяг робіт, крб;

НВ – місячна норма виробітку спеціаліста, крб;

Щоб визначити необхідну кількість кадрів на рік для виконання запланованого обсягу робіт, необхідно розділити загальну кількість людино – місяців з урахуванням кваліфікації на 10,5 робочих місяців.

Вишукувальні виробничі підрозділи необхідно формувати з розрахунку, що норма керованості може становити 10 – 12 підлеглих, і проектних підрозділах 5 – 6 підлеглих.

Одночасно з формуванням виробничих підрозділів їх комплектують відповідними кадрами. При цьому необхідно дотримуватись правила, що інженерні, технічні – техніками, а креслярські – креслярами.

 Розстановка кадрів при виконанні землевпорядних робіт.

Успішне виконання планів землевпорядних робіт залежить від правильної розстановки кадрів по об’єктах. При розподілі спеціалістів по об’єктах робіт досвідченим спеціалістам доцільно доручати роботи на тих об’єктах, які вимагають більших знань і досвіду, а менш досвідченим – нескладні роботи, об’єкти по яких ближче розміщені до проектної організації, з метою надання частішої допомоги з боку керівника.

Не менш важливе значення мають питання розстановки кадрів і при виконанні камеральних робіт, особливо таких, які потребують розв’язання складних завдань, пов’язаних з конкретними особами виконання землевпорядних дій. У землевпорядному виробництві склалися два основних способи виконання робіт. Перший полягає в тому, що роботи по кожному об’єкту на всіх етапах виконуються одним спеціалістом. Позитивним є те, що виконавець не витрачає час на нове ознайомлення з об’єктом. Однак цей спосіб має ряд недоліків, таких як затруднення з поділом праці виконавців, неповноцінне використання праці спеціалістів, зниження якості робіт.

Другий спосіб полягає в тому, що роботи виконуються одним спеціалістом на різних об’єктах залежно від способу поділу праці і кваліфікації. Цей спосіб передбачає спеціалізацію робіт за окремими видами, стадіями і елементами.

Організація контролю виконаних робіт і авторського нагляду за здійсненням проектів.

З метою забезпечення необхідної повноти і високої якості землевпорядних робіт здійснюють поточний і кінцевий контроль, який має такі форми:

1)  поточна перевірка робіт в процесі їх виконання – здійснює керівник виробничого підрозділу щоденно на початку і в кінці дня;

2)  перевірка завершених стадій робіт. Їх перевіряють на відповідність діючим інструкціям і технічним вказівкам;

3)  польове приймання робіт по вишукуваннях і перенесення проекту в натуру – проводить керівник вищестоящого виробничого підрозділу після закінчення польових робіт.

4)  свідчення проектно - технічної документації. Матеріли представляються на камеральну перевірку головному інженеру проекту.

5)  перевірка проектної документації на технічній раді проектної організації.

При авторському нагляді спеціалісти проектних організацій повинні забезпечити своєчасне розв’язання всіх питань, які виникають при освоєнні проекту внутрігосподарського землевпорядкування. і здійсненні заходів по підвищенню продуктивності земель, охорони грунтів від ерозії.

Результати авторського нагляду оформляють у журнал і відповідні акти.

Організація виконання землевпорядних робіт у проектній організації - 2.7 out of 5 based on 3 votes