Наукова організація праці в землевпорядкуванні

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

Напрямки наукової організації праці в землевпорядкуванні

 Поняття, завдання, зміст НОП. Організація праці в польових і камеральних умовах.

Невід’ємною складовою частиною трудової діяльності колективу є організація праці (НОП). Вона забезпечує вдосконалення всіх процесів праці з метою досягнення її найвищої ефективності. НОП – це сукупність організаційних, технічних, наукових, санітарно-гігієнічних, виховних заходів, які забезпечують економію праці в усіх її видах, а також передбачають найбільше цілеспрямоване використання робочого часу, виробничих навиків і творчих здібностей кожного члена колективу, усунення непродуктивних витрат, важкої ручної праці і несприятливого впливу виробничої сфери на організм працюючого.

НОП – комплексний, багатогранний процес, який повинен охоплювати всі стадії виробництва, всі підрозділи і сфери діяльності, починаючи від робочого місця і закінчуючи всім виробництвом в цілому.

Найкращі результати можна одержати при здійснені техніко-виробничих, організаційних і соціальних заходів. Призначення техніко-виробничих заходів полягає і тому, щоб створити умови для найкращого використання засобів виробництва, випровадження нової технології.

Організаційні заходи зводяться до створення найбільш сприятливих умов для високопродуктивної праці. Економічні за ходи повинні забезпечувати рентабельність організацій, що можливо при глибокому вивченні й аналізі виробничої діяльності відділу. Соціальні заходи включають гігієну і естетику праці, яка повинна бути відповідним чином впроваджена у виробничому колективі.

Залежно від характеру землевпорядного виробництва НОП має свої особливості. По-перше, організація праці, на науковій основі в камеральних умовах у проектному інституті. По-друге, організація праці в польових умовах.

На сучасному етапі НОП має забезпечити розв’язання насамперед економічного і психофізіологічного завдання. Економічне полягає в тому, щоб якнайкраще поєднати засоби виробництва і людей в єдиний виробничий процес.

Психофізіологічне завдання НОП зводить до того, щоб створити найбільш сприятливі умови для забезпечення збереження здоров’я людини і підвищення її працездатності.

 Основні напрямки НОП.

Раціональний поділ і кооперація праці (це чітко спланована організація трудового процесу).

- удосконалення організації і обслуговування робочих місць;

-  запровадження передових прийомів і методів праці;

-  підготовка і підвищення кваліфікації та культурно-технічного рівня кадрів;

-  удосконалення нормування праці;

-  всебічне поліпшення умов праці;

-  виховання працівників в дусі суворого дотримання трудової дисципліни.

Запровадження НОП та її ефективність.

Суть НОП у безперервному запровадженні в існуючу організацію праці сучасних досягнень с/г, економічних, технічних, юридичних і соціальних наук з метою дальшого підвищення віддачі розумової і фізичної праці.

Вихідним матеріалом НОП повинен бути план. Формування і реалізацію НОП рекомендують здійснювати в 3 етапи. На першому етапі необхідно створити в проектних організаціях творчі бригади, до складу яких повинні входити працівники служби НОП, відділу науково-технічної інформації, економісти, кращі спеціалісти. На цьому етапі творчі бригади вивчають стан організації праці на робочих місцях.

На другому етапі за матеріалами першого творчі бригади НОП розробляють плани НОП на робочих місцях спеціалістів.

Третій етап передбачає оформлення завдання щодо реалізації заходів планів НОП і доведення їх до безпосередніх виконавців, виготовлення або придбання необхідного обладнання, приладів, інструментів.

Важливе значення при втіленні в життя накреслених заходів з НОП має контроль за ходом реалізації планів з боку керівництва проектної організації.

Наукова організація праці в землевпорядкуванні - 4.0 out of 5 based on 1 vote