Роботи по довгостроковому використанню земельних ресурсів

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

Організація виконання робіт по довгостроковому використанню земельних ресурсів.

Згідно із законодавством у землевпорядкуванні важливе місце займають дії по прогнозуванню використанню земельних ресурсів шляхом розробки генеральних схем використання і охорони земельних ресурсів, схем землевпорядкування областей і адміністративних районів.

Прогнозування виконання земельних ресурсів – це система обгрунтованих оцінок можливих кількісних і якісних змін складових земельного фонду України, що випливають із завдань перспективного розвитку продуктивних сил, оцінок результатів різних заходів, а також необхідних для їх досягнення ресурсів та організаційних дій. Кінцевим результатом довгострокового прогнозування є Генеральна схема використання і охорони земельних ресурсів. Вона розробляється за такими етапами: 1) розробка наукової концепції і основних напрямків виконання земельних ресурсів по державі,

2) розробка схем землевпорядкування областей;

3) розробка схем землевпорядкування районів;

4 ) складання генеральної схеми виконання земельних ресурсів держави з урахуванням узагальнення матеріалів схем землеволодіння областей.

Замовниками робіт по складанню цих схем є землевпорядні органи, а генеральними проектувальниками – проектні організації по землевпорядкуванню. В проектних організаціях по землевпорядкуванню роботи по складанню схем землевпорядкування виконує група спеціалістів різного профілю (землевпорядники, агрономи, економісти, грунтознавці, агролісомеліоратори, гідротехніки та ін.) під керівництвом головного інженера проекту або керівника групи.

Первинною ланкою Генеральної схеми є розробка схеми землевпорядкування адміністративних районів, на базі яких складаються обласні схеми використання земельних ресурсів.

Землевпорядний процес по розробці схеми є землеволодіння адміністративних районів включає такі стадії робіт:

1)  підготовчі роботи;

2)  аналіз існуючого використання земель, вивчення природних і економічних умов району;

3)  складання, погодження і затвердження завдання на розробку схеми землевпорядкування.

При підготовчих роботах встановлюють напрями розвитку і розміщення окремих галузей народного господарства, потребу в земельних ресурсах для населених пунктів. обсяги продажу сільськогосподарської продукції, намічені капітальні вкладення в сільське господарство. Завдання на розробку схеми погоджують з усіма зацікавленими організаціями і представляють на затвердження райвиконкому.

У процесі розробки схеми розглядають природні і економічні умови району, вирішують питання про можливість переведення земель з однієї категорії в іншу, поліпшення стану і використання земель сільськогосподарських підприємств підприємств, накреслюють заходи по охороні земель.

Землевпорядна справа по складанню схеми землеволодіння адміністративного району включає текстову і графічну частини. До текстової входять:

-  завдання на розробку схеми,

-  пояснювальна записка,

-  матеріали погодження, експертизи і затвердження схем,

-  розрахункові таблиці.

Пояснювальна записка має бути тісно пов’язана з розрахунковими таблицями по всіх розділах і проілюстрована схемами, діаграмами. Матеріали погодження, експертизи і затвердження оформляють у вигляді актів, висновків і рішень відповідних органів.

Графічні матеріали включають основні і допоміжні креслення.

Основні:

1)  схема існуючого використання земель;

2)  схема перспективного використання земельних ресурсів;

3)  схема організації території району;

Основні креслення виконують в М 1: 150000 – 1:100000.

Допоміжні:

1)  схема меліорації земель;

2)  схема протиерозійних заходів;

3)  схема природно – сільськогосподарського районування території і агровиробничого групування грунтів;

4)  схема спеціалізації і концентрації сільськогосподарського виробництва.

Усі матеріали виготовляють у 5 примірниках і передають актом замовнику.

Схеми землеволодіння адміністративних районів як прогноз використання земельних ресурсів на віддалену перспективу реалізують поетапно шляхом розробки проектів міжгосподарського і внутрігосподарського землеволодіння, інших технічних проектів, які стосуються окремих питань схеми землеволодіння з детальною їх розробкою.

Роботи по довгостроковому використанню земельних ресурсів - 4.0 out of 5 based on 1 vote