Складання річних планів землевпорядних робіт

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

Річні плани землевпорядних робіт

Договори, наряди, замовлення – основа складання річних планів

Найважливішими видами планування землевпорядних робіт є перспективні і поточні плани. В перспективних планах найбільш точно можна передбачити заходи щодо науково - технічного розвитку кожної галузі економіки. Для розробки перспективних планів необхідні такі матеріали: контрольні цифри і завдання, встановлені вищестоящою організацією, договори, данні перспективних планів розвитку сільського господарства.

Планування проектно – вишукувальних робіт по землевпорядкуванні вищестоящими органами починаючи з 1989 р. не здійснюється. Проектні організації формують свої плани.

Реалізація річних планів землевпорядних робіт здійснюється на підставі відповідних взаємовідносин між проектними організаціями і зацікавленими організаціями у виглядів договорів, нарядів. В такому випадку зацікавлені організації виступають у ролі замовника, а проектні організації у ролі підрядчика (виконавця).

В договорі повинно бути вказано:

1) назву сторін, їх поштові, телеграфні і банкові реквізити;

2) назву науково – технічної продукції, наукові, технічні, соціальні, економічні вимоги до продукції, яка є предметом договору;

3) термін дії договору;

4) термін і порядок здачі і приймання продукції;

5) договірні ціни;

6) порядок розрахунків за передану продукцію;

7) права сторін по виконанню і розпорядженню продукцією;

8) відповідальність сторін за порушення прийнятих зобов’язань;

9) умови дотримання конфіденціальності;

Проект договору готує підрядник з розробкою кошторису і графіка виконання робіт, після чого він представляється замовнику, який повинен у 20-денний строк його підписати, або повідомити про відмову з обгрунтуванням причин.

При необхідності підрядчик може обумовлювати особливі умови, які повинен виконати замовник в процесі виконання договору (надання необхідних планово картографічних, розрахункових, матеріалів, транспортних заходів, робітників для виконання польових робіт).

По договору за погодженням сторін входять:

1) технічне завдання або документ який його замінює;

2) календарний план роботи;

3) протокол погодження про договірну ціну;

4) акт здачі – приймання продукції;

При визначенні договірних цін використовують діючі ціни на всі види робіт за збірниками цін та враховуючи при цьому додаткові витрати. В тих випадках коли на окремі види робіт діючі ціни в збірнику відсутні договірну ціну розраховують виходячи з трудовитрат на їх виконання і встановленого нормативу зарплати на 1 грн. Обсягу робіт в цілому по проектній організації.

Заключення договору покладає на обидві сторони відповідні обов’язки:

- разом із замовником брати участь у підготовці завдання на проектування даного об’єкту

- виконувати проектні і вишукувальні роботи в межах вартості і термінів визначених у договорі;

- погоджувати із зацікавленими організаціями виконувані за договором роботи;

- проводити захист виконаних проектів в інстанціях, які їх затверджують;

- вносити за вимогою інстанції, яка затверджує проект, в установлені нею терміни зміни в представлену на затвердження документацію без додаткової оплати;

У випадку не усунення виявлення дефектів у термін, в розмірі 4% вартості проектних робіт. В кінці договору вказують терміни його дії а також адреси та розрахункові рахунки договірних сторін.

Основні розділи, методика складання річних планів

Складання річного плану землевпорядних робіт супроводжується різними розрахунками. Виходячи з цього в практиці складання річних планів виділяють такі основні елементи:

1) тематичний план;

2) план по праці;

3) штатний розпис;

4) кошторис витрат;

5) фінансовий план;

6) календарний план;

7) план матеріально – технічного забезпечення.

Тематичний план – проектно–вишукових робіт виражає їх напрям за видами та обсяг у грошовому виразі.

План по праці – включає показники обсягів проектних і вишукувальних робіт, які виконуються власними силами, заг. Фоно зарплати та ліміт витрат на утримання апарату управління.

Штатний розпис – це регламентація згідно з діючими нормативами структури працівників апарату управління, виробничого складу і обслуговуючого персоналу. Дотримуються здебільшого параметрів типових штатів працівників. Залежно від складу працівників проектні організації по різному обгрунтовується їх кількість, необхідна для виконання річного плану землевпорядних робіт. В штатному розписі передбачають посаду керівника, його заступника, головного інженера, працівників планово виробничого і фінансового відділів, бухгалтерії, відділу кадрів, матеріально-технічного і адміністративних відділів, завідуючих господарством, складом, канцелярії і працівників відомчої охорони. Переважно категорія працівників апарату управління становить 4-6 % загальної чисельності працівників.

Чисельність працівників виробничого складу безпосередньо залежить від обсягу проектно вишукувальних робіт.

Усі працівники виробничого складу поділяються на працівників основного виробництва і допоміжного виробництва. До основного виробництва відносяться всі підрозділи і посади працівників основного виробництва і допоміжного виробництва. До основного виробництва відносяться всі підрозділи і посади, працівники яких безпосередньо зайняті виконанням проектно-вишукових робіт. До допоміжного персоналу всі підрозділи і посади працівники яких зайняті оформленням, розмноженням проектно-технічних документації.

Основною вимогою до штатного розпису є те, щоб загальний фонд заробітної плати відповідав запланованому складу працівників.

Загальна численність керівників структурних підрозділів, головних спеціалістів не повинна перевищувати 18-20 %, чисельне співвідношення спеціалістів!, 2, та 3 категорій, включаючи керівників груп. Чисельне співвідношення спеціалістів 1, 2 та 3 категорій не повинно перевищувати 1:1:1.

До складу проектного відділу повинно входити 8 – 10 проектних груп. Вишукувальна партія повинна складатися з 8 – 10 постійних працівників – спеціалістів.

Одним із найбільш важливих елементів річного плану є кошторис витрат, тобто план передбачуваних грошових витрат і надходжень, необхідної для нормальної діяльності організації.

Всі витрати по виконанню проектних і вишуканих робіт поділяють на прямі (пов’язані безпосередньо з виконанням вишукувань, розробкою документації) і накладні (необхідні для здійснення управління і виробничо –фінансової діяльності проектних організацій).

Прямі і накладні витрати групують по статям кошторису а в межах статей на окремі види.

Основні статті кошторису: заробітна плата, польові витрати і витрати на відрядження всі існуючі статті планують за даними звітів за попередні роки.

Фінансовий план – визначає доходи і надходження коштів, витратні відрахування, для чого складається прибутково-видатковий баланс.

Календарний план – складається по об’єктах, в якому вказується кошторисна вартість по видах робіт, дата початку робіт і термін завершення.

В плані матеріально технічного забезпечення визначається потреба проектної організації в необхідному обладнанні, інструментальних приладах.

 

Складання річних планів землевпорядних робіт - 4.0 out of 5 based on 1 vote