Звітність в організаціях по землевпорядкуванню

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.67 (3 Голоса)

Облік і звітність у проектних організаціях по землевпорядкуванню

Значення обліку і порядок його ведення.

Землевпорядне виробництво немислиме без правильного організованого і системного обліку, який ведеться з метою контролю і керівництва виробничими процесами. Облік включає оперативно-технічний, бухгалтерський і статистичний види обліку.

Завдання оперативно-технічного обліку полягає у постійній реєстрації і підведенні підсумків даних оперативно-технічного характеру як окремих виконавців так і проектної організації в цілому. Матеріали цього обліку є вихідними даними для бухгалтерського і статистичного обліку.

Бухгалтерський облік безперервно відображає у грошовій формі стан і використання господарських засобів, характер і обсяг операцій, фінансові результати виробничої діяльності проектних організацій по землевпорядкуванню. Особливістю бухгалтерського обліку є подвійний запис: суму кожної господарської організації записують у дебеті одного рахунку і кредиті іншого.

Статистичний облік є основним видом народногосподарського обліку. Його ведуть з метою розробки, аналізу і своєчасного подання органам державного планування і управління науково-обгрунтованих даних про результати господарської діяльності виробничих комплексів. На відміну від оперативно – технічного і бухгалтерського обліку, які враховують окремі види виконуваних землевпорядних робіт, статистичний облік відображає масові факти землевпорядного виробництва. Його суть полягає у зведенні, групуванні й аналізі даних оперативно-технічного і бухгалтерського обліку з метою виявлення взаємозв”язку і закономірності розвитку всіх сторін землевпорядного виробництва.

Дані обліку земель є підставою для складання звітних документів про результати діяльності окремих виконавців, служб і окремих організацій по землевпорядкуванні в цілому. Облікові і звітні дані ведуться у спеціальних документах, форма, яких затверджується відповідними органами.

Документи первинного обліку і порядок їх складання.

Основними документами первинного обліку робіт в проектних організаціях по землевпорядкуванню є особова картка обліку часу і якості робіт погодинна та пооб’єктна картка виконання робіт.

Розраховане в особовій картці завдання видається керівником виробничого підрозділу безпосередньо виконавцю робіт за 2-3 дні до початку місяця. У процесі виконання робіт виконавець веде облік робочого часу в спеціальному табелі, який міститься на зворотному боці особової картки. Такий облік ведуть по фактичних днях роботи у даному місяці у розрізі видів землевпорядних робіт, передбачених у особовій картці. При цьому ведуть облік усіх календарних днів з поділом їх на робочі і неробочі.

Керівник виробничого підрозділу, який здійснює поточний контроль виконання запланованих робіт, контролює також ведення табелю обліку робочого часу, щоб виконавець не допускав перекручень в обліку фактичних днів роботи.

Наприкінці місяця керівник здійснює приймальний контроль виконаної роботи за кількісними і якісними показниками. При цьому розраховують норми виробітку та оцінюють якість роботи за місяць в балах. Виконання плану визначають в процесі із співвідношення вартості фактично виконаного обсягу робіт до вартості заданої на місяць.

Показники виконання норм виробітку і оцінки якості праці в балах, розраховані в особовій картці доводиться керівником до відома конкретного виконавця. Після цього особова картка і табель обліку робочого часу перевіряються начальником виробничого підрозділу і передаються в бухгалтерію для нарахування заробітної плати.

Для визначення частки участі різних спеціалістів у виконанні робіт складають пооб’єктну картку, в якій оцінюють якість роботи керівників груп, секторів, партій, головних інженерів.

Складання актів готовності проектних і вишукувальних робіт.

Одним із документів обліку виконаних землевпорядних робіт є акт готовності проектних і вишукувальних робіт. Його складають за закінчені проектні і вишукувальні роботи по об’єкту або по етапах робіт.

Встановлений такий порядок визначення етапів виконання робіт:

-  акт готовності вишукувальних робіт, що здійснюється для складання проектів будівництва ПГС, докорінного поліпшення земель, тривалість виконання яких за графіком передбачення у термін до 6 місяців складаються після повного закінчення робіт.

-  На топографічні зйомки і інженерно - геологічні вишукування тривалістю понад 6 місяців акти готовності складають за закінчені етапи.

-  Робочі проекти по створенню лісомеліоративних насаджень, будівництву ПГС, культурних пасовищ, зрошуванню, осушенню, рекультивацію земель, терасуванню схилів при тривалості їх виконання за графіком до 1 року, а по експериментальних об’єктах - 8 місяців актуються після повного закінчення робіт. При тривалості виконання таких робочих проектів більш встановлених термінів акти складаються за закінчені етапи.

-  Роботи по міжгосподарському і внутрігосподарському землеустрою, корегуванню планово-картографічних матеріалів, наданню допомоги господарствам у здійсненні проектів землевпорядкування підлягають щоквартальному актуванню станом на 25 число останнього місяця кварталу.

Акт готовності проектних і вишукувальних робіт складають у 5-денний строк з дня завершення всіх робіт або стану робіт. Його складають представники проектної організації і замовник.

На виконаний обсяг проектних і вишукувальних робіт по незавершених об’єктах та етапах щомісячного складають довідку незавершеного виробництва за кошторисною вартістю. Один примірник не пізніше 5 числа наступного місяця відправляють замовнику.

Витрати на виконання проектних і вишукувальних робіт, які на кінець місяця складають незакінчений проект відображають у звітних документах за плановою собівартістю.

Для покриття планових витрат по незавершеним проектно-вишукувальним роботах організаціям-замовникам дозволено надавати проектним організаціям аванс в розмірі до 15% річного обсягу робіт зі сплатою його при подані рахунків за закінчені проекти або етапи робіт.

Зміст, порядок і терміни складання звітних документів.

Поряд з обліковими документами в проектних організаціях ведуться також звітні документи. Форми і звіт звітних документів встановлюються державою, а їх ведення і подання вищестоящим органам суворо контролюється.

Для складання поточних і річних звітів по землевпорядкуванню затверджені такі форми статистичної звітності №-2-зем. І №4- кс. Ці форми звітності подаються проектними організаціями вищестоящим організаціям у встановлені терміни за місяць, квартал, рік.

Фактичне виконання показників плану проектно-вишукових робіт за звітний період відображається у звіті на підставі належним чином оформлених документів первинного обліку. Основні документи первинного обліку для складання звіту по праці такі:

1)  особові та пооб’єктні картки на спеціалістів;

2)  накази розпорядження про приймання, звільнення або переведення на іншу роботу, надання відпустки;

3)  табелі обліку використання робочого часу;

4)  листки про простої;

5)  розрахунково-платіжні відомості.

Розбіжності між даними первинного обліку і даними, які відображаються у звітності, не допускаються. За повноту і достовірність усіх даних, відображених в звіті, несуть персональну відповідальність особи, які підписали ці документи.

Основною ланкою в системі звітності по землевпорядкуванні є звітна документація, яка складається щомісячно у виробничих підрозділах проектних організацій. Таким документом є звіт про виконання плану робіт за місяць, в якому на підставі особових карток спеціалістів записують обсяг виконаних робіт, показники виконання плану робіт та якості праці, а також дані про кількість робочих і неробочих днів.

На підставі місячних планів про виконання планів землевпорядних робіт у виробничих підрозділах складають аналогічні звіти по відділах, експедиції, філіали і проектні організації в цілому.

Крім звіту про виконання плану землевпорядних робіт, проектні організації за кожний квартал складають також звіт про виконання плану по праці, в якому наводять дані про чисельність населення і фонд заробітної плати за плановими і фактичними показниками.

Наприкінці року проектні організації звітують про виконання плану проектно - вишукувальних робіт. Річний звіт складають з таблиць з цифровими показниками виконаного плану робіт і пояснювальної записки. Серед таблиць найбільш важливе значення мають дані про виконання плану проектних і вишукукувальних робіт, які характеризують види та етапи робіт, їх обсяги і вартість за планом на рік і фактичне виконання.

Дані інших таблиць мають допоміжне значення. Вони характеризують виконання окремих видів землевпорядних робіт, також показують який вплив мали матеріальні і трудові ресурси на виконання річного плану землевпорядних робіт.

Пояснювальна записка дає обгрунтування виконання плану робіт за основними їх видами, стадіями та етапами, розкриває причини їх виконання, аналізує вартісні і натуральні показники річного плану робіт.

Річні звіти проектні організації подають інституту землеустрою та у Держкомзем до першого лютого.

Звітність в організаціях по землевпорядкуванню - 3.7 out of 5 based on 3 votes