Планування робіт районної землевпорядної служби

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.60 (5 Голоса)

Організація і планування робіт районної землевпорядної служби

Значення, зміст і види робіт

В системі землевпорядної служби важливе значення має районна ланка як первинний землевпорядний орган по забезпеченню раціонального і ефективного використання земельних ресурсів. Землевпорядні дії по вивченню обліку і оцінці земель, розробці прогнозів, схем проектів, робочих проектів організації території переважно здійснюють спеціалісти проектно - вишукувальних організацій по землевпорядкуванню.

Управління єдиним державним земельним фондом республіки, в тому числі на рівні адміністративного району, потребує, з одного боку, участі в землевпорядних діях представників землевпорядних органів у виконанні різних стадій землевпорядного процесу, а з другого - здійснення функцій по державному контролю за використанням і охороною земель.

Районна землевпорядна служба є головною ланкою в загальній системі землевпорядної служби. Це пов’язано з тим що всі вищестоящі землевпорядні органи практично не займаються виконанням землевпорядних робіт в натурі, а отримують необхідні дані для управління земельним фондом шляхом узагальнення, систематизації та аналізу даних, отриманих від районної землевпорядної служби. Звідси такого важливого значення набувають питання організації і планування землевпорядних робіт на рівні адміністративного району, які можна звести до таких дій:

-  планування землевпорядних робіт;

-  організації виконання проектно - вишукувальних робіт;

-  контролю і приймання виконаних робіт;

-  ведення основного і поточного земельного кадастру;

-  надання допомоги господарствам у здійсненні проектів;

-  державного контролю за використанням і охороною земель;

-  участі в роботі постійних і спеціальних комісій райвиконкому;

-  роботи з заявами листами і скаргами підприємств, організацій, установ і громадян.

Крім того, відділ земельних ресурсів як підрозділ агропромислового формування райвиконкому бере участь у виконанні завдань спеціального характеру, пов’язаних з організацією і управлінням сільського господарства в районі.

Планування і організація виконання землевпорядних робіт.

Планування робіт по землевпорядкуванню в районі базується на загальних принципах планування, таких як аналіз вихідного рівня розвитку виробництва на початок планового періоду, виділення головної ланки в плані, встановлення темпів розвитку галузей народного господарства, погодженість планів виробництва, фінансових планів і планів матеріально – технічного забезпечення.

Характерною рисою всіх видів планування є їх безперервність, завдяки чому органічно поєднуються річні і перспективні плани.

У районі зосереджується два потоки інформації про необхідність виконання землевпорядних робіт: перший який надходить від підприємств, організацій і установ району про види і обсяги робіт, і другий який надходить від обласного відділу землекористування і землевпорядкування про види і обсяги робіт, виходячи з перспективного плану економічного і соціального розвитку республіки області.

Погоджений і затверджений перспективний план землевпорядних робіт деталізується спеціалістами районної землевпорядної служби шляхом складання річних планів робіт. Перспективне і річне планування землевпорядних робіт у районі має постійний характер. Слід зазначити що обсяги перспективних планів робіт можуть корегуватися в річних планах з урахуванням конкретних потреб у забезпеченні раціонального і ефективного використання земель.

Районна землевпорядна служба конкретно не планує виконання проектно - вишукувальних робіт, хоч і бере участь у виконанні таких стадій землевпорядного процесу, як порушення землевпорядної справи, підготовчі і проектні роботи. Землевпорядну справу порушують переважно при міжгосподарському землевпорядкуванні, для чого готують клопотання з необхідними обґрунтуваннями для перерозділу земельного фонду району між категоріями земель.

Участь відділу земельних ресурсів району на стадії підготовчих робіт проявляється переважно при відведеннях земель для державних і громадських потреб. Тут він є не виконавцем, а представником державної землевпорядної служби.

На стадії проектних робіт по землевпорядкуванню відділ земельних ресурсів перевіряє відповідність проектних рішень принципам землевпорядкування.

Важливе місце у виробничій діяльності відділу земельних ресурсів району займають функції по контролю і прийманню робіт, виконуваних спеціалістами проектних організацій. Ці функції полягають у перевірці достовірності землевпорядних дій спеціалістами виробничого складу проектних та інших організацій на різних стадіях і етапах робіт. При цьому начальник відділу земельних ресурсів району як сторона зацікавлена, у правильності виконання робіт, керується вимогами діючих технічних вказівок або допусків.

При польовому прийманні робіт начальник відділу земельних ресурсів району перевіряє не тільки правильність робіт з технічної точки зору, але і їх якість, звертаючи особливу увагу на якісь перенесення в натуру проектів, а також зйомочних і обслідувальних робіт, робіт по поліпшенню природного стану земель, від чого залежить реальна форма устрою і використання земель.

Для забезпечення раціонального і ефективного використання земель у районі постійно ведеться робота, по вивченню, обліку і оцінці земель. Ця робота здійснюється в порядку ведення основного і поточного земельного кадастру на всій території району передбачає видачу землевласникам ( землекористувачам нових Державних актів на право володіння (користування) землею, проведенням зйомочних і обслідувальних робіт, веденням записів у державній земельно - кадастровій книзі району, внесення змін у склад землеволодінь (землекористувань) району, які відображаються в на районній карті землеволодінь (землекористувань) і у спеціальному списку землеволодінь (землекористувань), зареєстрованих у першому розділі Державної земельно – кадастрової книги району.

Діяльність відділу потребує проведення всебічного аналізу існуючого стану використання земель, а також участі у розробці прогнозів схем і проектів використання і охорони земельних ресурсів району. Крім того розробка проектів використання земель вимагає від відділу практичної допомоги господарствам у їх здійсненні.

Окреме місце у плануванні і організації робіт відділу земельних ресурсів посідають заходи по державному контролю за використанням і охороною земель. При цьому виді діяльності організація робіт відділу зводиться до виконання контрольних функцій по забезпеченню раціонального і ефективного використання земель. У зв’язку з цим організація робіт є переважно планомірною , хоча в окремих випадках може мати епізодичний характер, залежно від наявних порушень земельного законодавства щодо використання земель.

Державний районний інспектор по використанню і охороні земель здійснює свою роботу виходячи з річного плану робіт, який затверджується не пізніше 15 січня поточного року головним державним інспектором по використанню і охорони земель області.

У плані роботи передбачають на кожен місяць перевірки дотримання земельного законодавства як сільськогосподарськими, так і не сільськогосподарськими підприємствами організаціями, установами на предмет використання земель за цільовим призначенням, недопущення порушень у використанні і охороні земель. У більшості випадків порушення земельного законодавства у районі не мають злочинного характеру, тому у плані робіт по державному контролю за використанням і охороною земель в районі повинна звертатися увага на перевірку таких порушень, як псування земельних угідь, несвоєчасне повернення земель наданих у тимчасове користування, забруднення земель, невиконання обов’язкових заходів щодо поліпшення земель і охорони грунтів від процесів які погіршують їх стан, безгосподарське використання земель, порушення цільового використання земель, порушення проектів внутрігосподарського землевпорядкування, знищення межових знаків землеволодінь (землекористувань), потрави посівів, невжиття заходів по боротьбі з бур’янами.

У річному плані робіт начальника відділу як державного інспектора поряд з перевірками з дотримання земельного законодавства з окремих питань повинні передбачатися 1 – 2 комплексні перевірки сільськогосподарських і не менше однієї комплексної перевірки інших підприємств, організацій, установ з усіх основних питань дотримання земельного законодавства.

Начальник відділу як спеціаліст сільського господарства бере участь у роботі спеціальних комісій, що призначаються райвиконкомом для вивчення різних питань використання земель. Такі комісії створюються райвиконкомом для вибору ділянок під розміщення несільськогосподарських об’єктів, для приймання нових меліорованих земель, для вибору ділянок під закладку багаторічних насаджень, розміщення культурних пасовищ, для обліку і впорядкування присадибного землеволодіння, для обстеження земель та інших робіт, пов’язаних з сільськогосподарським виробництвом.

Ці види робіт не завжди можна передбачити у річному плані через їх епізодичність, тому вони переважно відображаються у місячних або подекадних планах.

Багато часу витрачає начальник відділу як працівник виконавчого комітету районної Ради народних депутатів на розгляд листів, заяв і скарг підприємств, організацій і громадян з питань володіння і користування землею на підставі законодавчих актів на землю. Частина таких заяв і листів стосується розгляду питань про надання земель для виробничої діяльності державних і кооперативних організацій, про виділення земель для колективних садів і городів. Однак більшість листів – це скарги громадян з питань присадибного землеволодіння. Тому відділ земельних ресурсів повинен строго дотримуватися діючих положень про присадибне землеволодіння.

Роботу по розгляду листів, заяв і скарг підприємств, організацій, установ і громадян начальник відділу планує у місячних і подекадних планах робіт, що пов’язано з дотриманням встановленого порядку їх проходження. Діючим положенням встановлено, наприклад, що скарги і заяви громадян повинні бути розглянуті у 10-денний термін. Якщо скарги або заяви потребують розгляду на місці, головний інженер - землевпорядник підбирає такі господарства, які знаходяться за маршрутом його виїзду.

За результатами перевірки заяв і скарг у натурі складають акт, в якому вказують місце, склад учасників розгляду і суть вирішення питання. У складі комісії по розгляду заяви або скарги повинні обов’язково брати участь зацікавлені сторони. Акт складають у двох або трьох примірниках залежно від кількості зацікавлених сторін, його підписують усі члени комісії і приймають за основу при підготовці на подані заяви або скарги.

Начальник відділу готує відповідність заявнику або скаржнику за підписом голови райвиконкому або начальника районного агропромислового формування та копію відповіді іншій зацікавленій стороні.

Діяльність начальника відділу пов’язана з організацією профілактики правопорушень шляхом популяризації нормативних, інструктивних і методичних документів і матеріалів, необхідністю надання допомоги в практичній роботі агрономам, міряльникам з техніки вимірювань і заповнення відповідних документів тощо. Все це потребує відображення у річних і місячних планах робіт у вигляді організації і проведення нарад, семінарів, виступів перед населенням, у процесі тощо.

Складання облікових і звітних документів про виконання робіт.

Система облікових і звітних документів, які ведуться в районі з питань землеволодіння, землекористування, землевпорядкування, земельного кадастру, використання і охорони земель, різноманітна. Перш за все необхідно виділити документи оперативно технічного обліку, які характеризують зміни у складі землеволодіння, землекористування, кількісному і якісному стані земель. Сюди відносяться текстові і графічні матеріали: акти обстежень, приймання нових освоєних земель, чергові плани господарств і чергова карта району тощо.

Ряд облікових документів стосується обліку виконаних робіт по землевпорядкуванню, земельному кадастру і охороні земель. Вони складаються у вигляді відомостей про землевпорядкованість господарств, хід освоєння сівозмін посадки лісонасаджень, заповнення і видачі державних актів на право власності на землю і державних актів на право користування землею, стан ведення і заповнення земельно - кадастрових книг підприємств, організацій і установ, хід роботи по охороні земель, забезпечення господарств планово-картографічними матеріалами. Данні оперативно-технічного обліку є підставою для складання звітних документів у вигляді статистичної звітності. Основним документом статистичної звітності, яку веде відділ земельних ресурсів земельний є баланс району а також звітні данні які характеризують зміни у складі землеволодінь землекористувань району у зв’язку з вилученням постійне і довгострокове користування і надаються у короткострокове користування для державних і громадських потреб, зміни площ сільськогосподарських угідь на сільськогосподарських підприємствах, меліоративний стан зрошувальних земель та інше.

По лінії державного контролю за використанням і охороною земель головний державний інспектор складає окремий звіт і подає головному державному інспектору по використанні і охороні земель області.

Планування робіт районної землевпорядної служби - 3.6 out of 5 based on 5 votes