Методичні вказівки з дисципліни «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Кафедра землевпорядкування та геодезії.

Методичні вказівки з дисципліни «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості»

Для студентів заочної форми навчання ОКР «Магістр»

Спеціальність 8.070904 «Землевпорядкування та кадастр»

На базі ОКР «Бакалавр»

Кафедра «Землевпорядкування та геодезії

1.  Ціль та завдання дисципліни

1.1.  Місце то роль дисципліни у системі підготовки спеціалістів.

Дисципліна «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості» займає одне з центральних місць у системі підготовки фахівців рівня «магістр». Знання законодавчої базі по веденню кадастру нерухомості забезпечує ефективну та належну працю в царині державного земельного кадастру.

1.2. Ціль та завдання дисципліни

Ціль дисципліни

Дати майбутнім спеціалістам теоретичні та практичні знання по питанням законодавчого забезпечення кадастру нерухомості.

Завдання дисципліни

Головними завданнями вивчення дисципліна «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості» є:

- дати знання по історії розвитку кадастру нерухомості в Україні та за її межами;

-  розкрити зміст кадастру нерухомості;

-  ознайомити з методами ведення кадастру нерухомості;

-  ознайомити з нормативно-правовими і методичними документами, регламентуючими ведення державного кадастру нерухомості

-  дати необхідні знання (теоретичні та практичні) для самостійного ведення кадастру нерухомості;

1.4. Вимоги до знань та умінь, придбаних при вивченні дисципліни «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості»

Студенти повинні

Знати:

§  Зміст кадастру нерухомості.

§  Організаційну структуру державного кадастру нерухомості..

§  Головні напрямки та перспективи розвитку державного кадастру нерухомості. В Україні.

§  Законодавчі акти в галузі ведення кадастру нерухомості..

§  Методичні документи спеціалізованого державного органу з управління земельними ресурсами по веденню кадастру нерухомості.

Вміти:

§  Користуватися нормативними актами в галузі кадастру нерухомості..

§  Процедуру здійснення реєстрації об’єктів нерухомого майна.

§  Використовувати автоматичні системи ведення державного кадастру нерухомості.

§  Створювати та використовувати бази даних кадастру нерухомості..

Оволодіти:

§  Навичками роботи з нормативними та інструктивними матеріалами.

§  Засобами автоматизованого ведення кадастру нерухомого майна.

§  Навичками ведення кадастру нерухомості

Ціль та завдання дисципліни

Тематичний план дисципліни

№ залік кредиту

№ і назва змістовного модуля

Загальна кількість годин

Кількість кредитів

Розподіл часу

Аудиторні заняття

Самостійна робота

Лек-ції

Лабораторно-практичні заняття

1

ЗМ-1. Законодавче забезпечення кадастру нерухомості

54

1,5

14

14

26

2

Курсова робота

-

-

-

-

-

ВСЬОГО

54

1,5

14

14

26

3

Учбова практика

-

-

-

-

-

 

ІТОГО:

54

1,5

14

14

26

2.1. Зміст лекційного матеріалу по модулям та темам.

Лекції – 14 годин

№ лекцій

Назва модулів, тем та їх короткий зміст

Кількість годин

ЗМ-1. Законодавче забезпечення кадастру нерухомості

1

Тема: «Нерухомість. Зміст терміну. «Суб’єкт-об’єктні відносини відносно нерухомого майна».

2

2

Тема: «Право на нерухоме майно та його захист»

2

3

Тема: «Цивільний кодекс і Земельний кодекс України про нерухоме майно».

2

4

Тема: «Закон України «Про реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень»

4

5

Тема: «Порядок ведення державної реєстрації прав на нерухоме майно»

4

2.2. Зміст практичних занять.

Семінарські та практичні заняття – 16 годин

П/п

Назва модулів, тем лабораторних занять та їх короткий зміст

Кількість годин

Форма контролю

Місце проведення

ЗМ-1. Законодавче забезпечення кадастру нерухомості

1.

Тема: «Суб’єкт-об’єктні відносини відносно нерухомого майна».

2

Опитування

Лаб.

2

Тема: «Правові засади здійснення права на нерухомість в головних законодавчих актах України»

4

Опитування

Лаб.

3.

Тема: «Порядок ведення державної реєстрації прав на нерухоме майно»

4

Опитування

Лаб.

4.

Тема:«Порівняння законодавчого забезпечення кадастру нерухомості в Україні та інших державах.»

2

К. Р

Мк

Лаб.

2.3. Зміст самостійної роботи.

Самостійна робота – 23 години

П/п

Назва модулів, тем і форми самостійних занять, та їх короткий зміст

Кількість годин

Форма контролю

Місце проведення

ЗМ-1. Законодавче забезпечення кадастру нерухомості

1.

Тема: «Суб’єкт-об’єктні відносини відносно нерухомого майна».

4

Кр

Чит

2

Тема: «Цивільний кодекс і Земельний кодекс України про нерухоме майно»

4

Кр

Чит.

3

Тема: «Закон України «Про реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень

4

Кол

Чит

4

Тема: «Порядок ведення державної реєстрації прав на нерухоме майно»

6

Кр

Лаб

4.

Підготовка до лекцій

2

Кр

Чит.

5.

Підготовка до лабораторних занять

2

Тк

Лаб

6.

Підготовка до модульної контрольної роботи

4

Мк

-//-

 

Всього

23

   

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

ЗМ-1. Законодавче забезпечення кадастру нерухомості

1.  Поняття і головні функції державного кадастру нерухомості.

2.  Зміст кадастрової діяльності і кадастрових робот

3.  Об’єкт – суб’єктні відносини в кадастровій діяльності

4.  Ціль та завдання державного кадастру нерухомості.

5.  Правове регулювання кадастру нерухомості.

6.  Обов’язковість, організація і планування кадастрових робот.

7.  Підстави для проведення кадастрових робот.

8.  Замовники і виконувачі кадастрових робот.

9.  Кадастрова документація: загальні вимоги, узгодження, затвердження кадастрової документації

10. Порядок ведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

11.Відносини, що регулюються цивільним законодавством, учасники цивільних відносин.

12. Загальні основи цивільного законодавства.

13. Акти цивільного законодавства

14.Фізична особа, правоздатність і дієздатність фізичної особи в системі кадастру нерухомості.

15. Юридична особа, організаційно - правові форми юридичних осіб.

16. Господарські товариства. Майно господарських товариств.

17. Повне товариство.

18. Командитне товариство.

19. Товариство з обмеженою відповідальністю.

20.Акціонерне товариство.

21. Виробничий кооператив

22.Об’єкти цивільних прав.

23.Речі, класифікація речей.

24.Речі подільні та неподільні, споживні та неспоживчі. Головна річ і приналежність

25. Майно. Єдиний майновий комплекс

26.Система органів державної реєстрації прав на нерухоме майно.

27.Повноваження державного реєстратора прав на нерухоме майно.

28.Інформаційне забезпечення державного реєстру прав на нерухоме майно.

29.Структура державного реєстру прав

30.Реєстраційна (кадастрова) справа

31.Облік заяв і запитів до Державного реєстру прав.

32.Облік запитів стосовно надання витягів із Державного реєстру прав містить:

33. Картографічні дані Державного реєстру прав

34. Перелік документів для державної реєстрації прав на нерухоме майно.

35.Порядок проведення державної реєстрації обмежень речових прав на нерухоме майно

36.Відмова у державної реєстрації прав.

37.Надання інформації про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та встановлених щодо них обмежень

38. Відповідальність за порушення процедури державної реєстрації прав

39.Кадастровий номер об’єкту нерухомості.

40.Зміст розділу Державного реєстру прав

3. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.  Конституція України

2.  Земельний Кодекс України

3.  Цивільний кодекс України

4.  Господарський Кодекс України

5.  Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень»

6.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»

7.  Земельне право України: Підручник / За редакцією О. О.Погрібного, І. І. Каракаша – К.: Істина, 2003. – 448 с.

8.  Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В. І. Семчика. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – 676 с.

Методичні вказівки з дисципліни «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості» - 5.0 out of 5 based on 1 vote