Основи земельного кадастру. М.О. Володін.

Володій Микола Олександрович. ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ.

Навчальний посібник. - Київ, 2000 рік - 320 с.

 

ЗМІСТ

Передмова....

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

ПРОСТОРОВО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДВАЛИНИ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

Глава І

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

І ЙОГО СУЧАСНІ АСПЕКТИ

§ 1. Первісні елементи, походження терміну і сутність поняття «кадастр»

§ 2. Утворення кадастрової справи і її функції, завдання державного земельного кадастру в Україні

§ 3. Земельний кадастр, землеустрій і ГІС як важелі земельного

Менеджменту

§ 4. Історичні витоки земельного кадастру на території України

§ 5. Сучасне реформування земельних відносин в Україні

§ 6. Особливості вивчення земельного кадастру як навчальної дисципліни, вимоги до підготовки фахівців з землевпорядкування

І кадастру

§ 7. Сутність кадастрового процесу, його основні види і принципи

Глава II КОНЦЕПЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

§ 8. Земля і земельна ділянка - найголовніші реалії людства

8.1. Просторовий базис - умова існУвання і об'єкт вивчення людиНи

8.2. Принципова основа поняття земельної ділянки

§ 9. Якісні перетворення земельної ділянки

2.1.  Фази аНтропоГенного впливу

2.2.  Особливості фази інтЕНсивної експлуатації

9.2.Необхідність переходу до вищої фази антропогенного впливу

§10. Формування контуру земельної ділянки

10.1.Основні геометричні параметри

10.2.Досвід рОЗмежування

10.3.Межа і обмежуючі факти

10.4.Межа і власність

10.5.Особливості сучАСного формування (утворення) земельних ДІлянок

§11. Регулювання режиму використання земельної ділянки

11.1.ПОняття нерухомості або нерухомого майна

11.2.Право власності на землю

11.3.Державне регулювання режиму використання земель і трансФормація пРава власностіі і особливості дії механізму власності

11.4. Повноваження користування землею

11.6. Земельна ділянка - узагальнений об'єкт землекористування

§ 12. Земельна ділянка як реєстраційна і облікова кадастрова
одиниця

12.1.Вимоги до Ділянки з боку кадастрових систем

12.2.Визначення земельної ділянки

Глава III

ПРОСТОРОВІ КАДАСТРОВІ СТРУКТУРИ І КЛАСИФІКАЦІЙНІ СТАНДАРТИ

У

§ 13. Земельний фонд країни і його характеристики

13.1.Географічні параметри національної території

13.2.Економічні категорії земель

13.3.Основні земельні угіддя

13.4.Фактична зайнятІСть земель, землеволодіння і землекористуВАння

§ 14. Вітчизняні земельні угіддя

14.1.Сільськогосподарські земельні угіддя. їх склад і визначення

14.2.Інші угідДя сільсьКОгосподарських земель

14.3.Земельні угіддя лісів і інших лісових площ..

14.4.Забудовані землі

14.5.Класифікація основного цільового використання земель

14.6.Інші групи земельних угідь

§ 15. Стандарти міжнародної класифікації землекористування

РОЗДІЛ ДРУГИЙ

ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВИЙ ПРОЦЕС

Глава IV

ВИХІДНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОГО ПРОЦЕСУ

§ 16. Роль забезпечувальних робіт

§17. Базова основа земельного кадастру

§ 18. Земельно-кадастрова інвентаризація земель

§ 19. Інші спеціальні обстеження і роботи

19.1.Ґрунтові і фунтово-меліоративні обстеження

19.2.Геоботанічні і агрохімічні обстеження

19.3.Природно-сільськогосподарське і ерозійне районування

Глава V РЕЄСТРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ

§20. Роль реєстрації земель, її суспільно-історичні аспекти

20.1.Сутність і становлення земельно-реєСТраційнИХ робіт

20.2.РееструвальНі ПідвалиНИ сучасного кадастрового і земельно-реєстраційного пРоцесу

§ 21. Легітимно-нормативне забезпечення реєстрації земель, переданих у власність і наданих у користування

21.1.Передача земель у власність

21.2.Надання земель у користування

21.3.ОсОбливості реєстрації розпайованих земель

21.4. РЕєстРація земельних діЛянок несільськогосподарськОго прИзначення, що про-даються у власнІсть

21.5. Встановлення і надання земЕльНих ділянок прибудинкових територій

§22. Законодавче підґрунтя і реєстрація орендованих земель

£ 23. Опрацювання державних документів на земельну власність

§ 24. Модернізація реєструвального процесу - невідкладні вимоги часу

Глава VIЗЕМЕЛЬНО-ОБЛІКОВІ РОБОТИ

§ 25. Сутність земельно-облікових робіт

§ 26. Кількісний облік земель

26.1.Особливості обліку земель в населених пунктах

26.2.Урахування сільськогосподарських земель.

26.3.ПідсУмкова чАстина - звітна документація

§ 27. Облік земель за якістю

Глава VIIБОНІТУВАННЯ ҐРУНТІВ

§ 28. Історичні витоки І Сутність бонітувальних робіт

§ 29. Основні поняття об'єкту бонітування. Визначальні поняття

§ ЗО. Методика бонітувальних робіт

30.1. Добірка критеріїв бонітування

30.2. Кількісне визначення і статистична оцінка діагностичних ознак

30.3. Визначення балів бонітету

Глава VIIIЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ

§ 31. Сутність економічної оцінки земель

§ 32. Осноеоутворюючі поняття економічної оцінки земель

32.1.Валовий продукт і витрати на його виробництво

32.2.Диференційовані та абсолютні рентні доходи

32.3.Вихідна оцінювальна основа

£ 33. Перебіг економічної оцінки земель

33.1.Підготовчі роботи

33.2.Визначення економічних показників

33.3.Складання оцінювальних лекал

33.4.

Глава IX ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ

§ 34. Загальні засади вартісної (грошової) оцінки земель

§ 35. Грошова оцінка сільськогосподарських земель

§ 36. Грошова оцінка земель населених пунктів..

36.1. Основні фактори впливу та їх відбиття системою коефІцієнтів

36.2. Розрахункова основа

§37. Грошова оцінка земель інших категорій

37.1.Грошова оцінка земель проМисловоСтІ, трансПоРту, зв'язку, оборони та іншого призначення

37.2.Грошова оцінка земель приРодоохоронного, оздоровчого, рЕкреАційного та історико-культуриого пРизначення

37.3.Грошова оцінка земель водного фонду

37.4.Грошова оцінка земель лісового фонду

Глава X СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО КАДАСТРУ

§ 38. Особливості земельно-реєстраційних і кадастрових систем в провідних країнах

38.1.ЗдобУТки сучасного німецькоГо кадастру

38.2.Основні риси кадастрів Швеції, Великої Британії. Франції

§39. Стан вітчизняного земельного кадастру

39.1.Неадекватність існуючої системи державнОго земельногО Кадастру вимогам часу

39.2.Особливості сучасної практики реєструвальних робіт з позиЦій Провідного досвіду

39.3.Пошуки шляхів створення націонаЛЬної земельно-реестраційної системи

§ 40. Аспекти керованої кадастрової реформи в Україні

§ 41. Напрямки розвитку кадастру майбутнього

41.1.Кадастр 2014 року у ствердженнях Ю. Кауфмана; Д. СтендЛера

41.2.Навчально-методична інТеРпретація кадастру в XXI Ст.

41.3.ПробЛеми середовиЩа іСнування в кАдастрі майбутнього

Висновки

Літературні (інформаційні) джерела

Регулювання режиму використання земельної ділянки
Роль забезпечувальних робіт
Первісні елементи, походження терміну і сутність поняття "кадастр"
Літературні (інформаційні) джерела
Аспекти керованої кадастрової реформи в Україні
Кадастр 2014 року у ствердженнях Ю. Кауфмана; Д. Стендлера
Сучасне реформування земельних відносин в Україні
Особливості вивчення земельного кадастру як навчальної дисципліни, вимоги до підготовки фахівців з землевпорядкування і кадастру
Сутність кадастрового процесу, його основні види і принципи
Якісні перетворення земельної ділянки
Земля і земельна ділянка - найголовніші реалії людства
Земельний фонд країни і його характеристики
Роль реєстрації земель, її суспільно-історичні аспекти
Сутність земельно-облікових робіт
Історичні витоки і сутність бонітувальних робіт
Здобутки сучасного німецького кадастру
Методика бонітувальних робіт
Земельна ділянка - узагальнений об'єкт землекористування
Повноваження користування землею
Право власності на землю
Поняття нерухомості або нерухомого майна
Визначення земельної ділянки
Вимоги до ділянки з боку кадастрових систем
Фактична зайнятість земель, землеволодіння і землекористування
Основні земельні угіддя
Економічні категорії земель
Вітчизняні земельні угіддя
Стандарти міжнародної класифікації землекористувань
Базова основа земельного кадастру
Земельно-кадастрова інвентаризація земель
Природно - сільськогосподарське і ерозійне районування
Геоботанічні і агрохімічні обстеження
Ґрунтові і фунтово-меліоративні обстеження
Утворення кадастрової справи і її функції, завдання державного земельного кадастру в Україні
Встановлення і надання земельних ділянок прибудинкових територій
Реєстрація земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що продаються у власність
Особливості реєстрації розпайованих земель
Надання земель у користування
Передача земель у власність
Легітимно-нормативне забезпечення реєстрації земель, переданих у власність і наданих у користування
Законодавче підґрунтя і реєстрація орендованих земель
Опрацювання державних документів на земельну власність
Модернізація реєструвального процесу - невідкладні вимоги часу
Кількісний облік земель
Облік земель за якістю
Основні поняття об'єкту бонітування.
Земельний кадастр, землеустрій і ГІС як важелі земельного менеджменту
Визначення балів бонітету
Основоутворюючі поняття економічної оцінки земель
Перебіг економічної оцінки земель
Грошова оцінка сільськогосподарських земель
Грошова оцінка земель населених пунктів
Грошова оцінка земель водного фонду
Грошова оцінка земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
Грошова оцінка земель інших категорій
Основні риси кадастрів Швеції. Великої Британії. Франції
Стан вітчизняного земельного кадастру
Історичні витоки земельного кадастру на території України