Грошова оцінка земель інших категорій

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

§ 37. Грошова оцінка земель інших категорій

Як Найбільші за обсягом і найважливіші за цільовим призначенням землі сільськогосподарської категорії і категорії населених пунктів в процесі реформування земельних відносин вимагали першочергового визначення і впровадження в практику механізму вартісної оцінки для своїх територіальних одиниць. Але поступово відбувається посилення уваги широких верств суспільства до усієї структури земельного фонду країни, масово зростає попит на земельні ділянки усіх без винятку категорій. Враховуючи актуалізацію цих питань, Кабінет Міністрів України постановою від ЗО травня 1997 р. затверджує "Методику грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)"[57], далі скорочено "Методика..."

На виконання означеної постанови група центральних установ і відомств, включаючи Держкомзем, Мінагропром, Держкоммістобудування, Держліспгосп, Держводгосп і Українську Академію аграрних наук, 29 серпня 1997 р. прийняли "Порядок грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) [59], далі скорочено "Порядок...", розроблений у відповідності до затвердженої "Методики..."

Цей документ пропонує механізм грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення, розташованих поза межами населених пунктів; промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення; природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історикокультурного призначення; лісового фонду, водного фонду, земель запасу.

Зрозуміло, що землі означених категорій, маючи певні відмінності, пов'язані з різним цільовим призначенням і використанням, вимагають також і відповідного різного підходу для грошової оцінки своїх територій. Якщо, наприклад, в основу розрахунку грошової оцінки земель промисловості покладено рентний доход, та аналогічний розрахунок на землях природоохоронного призначення, побудовано на використанні нормативного середньорічного економічного ефекту, що визначається для земельних ділянок відповідного призначення.

Отже, розрахунки грошової оцінки земель по кожній із категорій доцільно розглянути окремо.

37.1. Грошова оцінка земель промисловості, транспорту, Зв'язку, оборони та іНШого призначення

 

Згідно з офіційними документами [57], [59] грошова оцінка земельних ділянок цієї категорії, за винятком земель оборони, розраховується за формулою:

Для визначення рентного доходу (P^ - у гривнях на 1 м ), який створюється за рахунок облаштування земельної ділянки, користуються формулою:

Грошова оцінка земель цієї категорії пов'язується з урахуванням впливу на вартість земельної ділянки факторів її функціонального використання і місце розташування, що відбивають коефіцієнти Кф І Км. Підкреслимо, що значення коефіцієнту Кф, Який ураховує відносну прибутковість, притаманних для даної земельної ділянки видів економічної діяльності, повністю відповідає даним попереднього параграфу, див. табл. 9.2. Що стосується коефіцієнту Км, То його розраховують за формулою:

Стосовно другого компонента формули (9.20) зазначимо, що Кл - Коефіцієнт, який враховує загальний вплив локальних факторів місця розташування земельної ділянки: інженерно-інфраструктурних - Кд1, Інженерно-геологічних - Кя2, Історико-культурних - Кя3, Природно-ландшафтних -КІі4, Санігарно-гігієнічних - Кя5; Териториально-планувальних - Кя6.

ЗагальнеЗначення коефіцієнту К„ Розраховують за формулою:

Розрахункові значення коефіцієнтів Кр1 і Кр4 вже наводились в § 36, коефіцієнтів Кр2; Крз Наведені в табл. 9.7.

Значення коефіцієнтів Кл! ... Клб Приймаються за даними попереднього параграфу.

Розрахунки грошової оцінки земель, наданих для потреб оборони, виконують з урахуванням їх фактичного використання, що означає застосування у обчисленнях як "Методики" даного параграфу, так і "Порядку" грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, який викладено в § 35 і § 36.

Грошова оцінка земель інших категорій - 4.0 out of 5 based on 1 vote