Методика складання проектів формування меж територій

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.75 (2 Голоса)

Методика складання проектів формування (зміни) меж територій реалізації земельних та економічних інтересів сільських, селищних і міських рад

Проекти формування меж територій реалізації земельних та економічних інтересів сільських, селищних і міських рад склада­ються з метою створення територіальних умов для самостійного розв язання територіальними громадами та їх органами всіх питань місцевого життя, враховуючи інтереси населення, що проживає на цих територіях, на підставі законодавства України та повної еконо­мічної самостійності.

Межі території сільських, селищних і міських рад установлю­ються одночасно в межах усієї області або адміністративного райо­ну, в адміністративному підпорядкуванні яких є рада.

Межування району на території сільських, селищних і міських рад проводиться, як правило, по межах землеволодінь і землекорис­тувань та чітко виражених контурах або існуючих урочищах.

Межа території сільської, селищної або міської ради визначаєть­ся з використанням техніко-економічного обґрунтування розвитку сіл, селищ, міст.

Територія сільської, селищної або міської ради формується із земель усіх без винятку землеволодінь і землекористувань. До її складу вхо­дять землі всіх категорій, незалежно від їх цільового призначення.

Проекти формування меж міст погоджують обласні ради, обласні державні адміністрації і затверджує Верховна Рада України.

Проект формування меж території сільських і селищних рад по­годжують районні державні адміністрації, районні ради і затвер­джує обласна рада.

Роботи, пов'язані з формуванням меж території сільських, сели­щних і міських рад, виконують у такому порядку:

♦  підготовчі роботи;

♦  розроблення схем формування території сільських, селищних і міських рад у межах адміністративних районів;

♦  розроблення проектів формування меж території сільських, селищних і міський рад;

♦  погодження та затвердження проектів формування меж;

♦  виготовлення проектної документації;

♦  перенесення проектів у натуру (на місцевість).

1. Підготовчі роботи

Формування меж території сільських, селищних і міських рад передбачає розроблення схеми землеустрою адміністративного ра­йону.

Схеми землеустрою мають містити:

♦аналіз стану використання території адміністративного району та функціонування систем розселення;

♦ аналіз намірів і потреб використання окремих територій, ви­значених у загальнодержавних програмах соціального, економічно­го розвитку, програмі використання й охорони земель та генеральній схемі планування територій;

♦  Аналіз диспропорцій використання земель у межах існуючих територій;

♦  аналіз екологічного стану землекористування;

♦ напрями вдосконалення системи землекористування.
Підготовчі роботи складаються із:

♦  збирання, систематизації та аналізу матеріалів, які характери­зують природні й соціально-економічні умови району в цілому та врозрізі рад;

♦  вивчення планово-картографічних матеріалів;

♦  збирання, вивчення й систематизації земельно-облікових, істо­ричних матеріалів, матеріалів ґрунтових, геоботанічних, меліора­тивних, водогосподарських, агролісомеліоративних, шляхових та інших вишукувань і обстежень, матеріалів землеустрою і лісоустрою, проектів меліорації земель тощо;

♦  вивчення й аналізу даних про фактичний стан і перспективи розселення;

♦  проведення польового обстеження територій району в розрізі рад, а також меж землеволодінь і землекористувачів із метою фор­мування їхніх меж.

2. Розроблення схеми формування (зміни) меж

Межі формують на картосхемах, які складають у масштабі 1 : 50 000 - 1 : 25 000 на всю територію адміністративної одиниці. На картосхемі показують населені пункти, межі землеволодінь і зем-лекористувань, наносять проектні межі території сільських, селищ­них і міських рад.

Формування меж проводять з урахуванням існуючої системи роз­селення і перспектив його розвитку, розміщення землеволодінь і б землекористувань, гідрографії й рельєфу місцевості, забезпечення І компактності територій та функціональних зв'язків між об'єктами | виробництва, а також об'єктами обслуговування населення.

3. Розроблення проектів формування (зміни) меж

§ Межі територій сільських, селищних і міських рад проектують на | планах у масштабі 1 : 25 000 -1:10 000 на підставі розробленої схеми формування меж.

5 При обстеженні територій уточнюють назви, місцеположення та 5 фактично зайняту площу всіх землевласників і землекористувачів, | що перебувають на території, визначають склад угідь. У процесі проектування межі уточнюють на місцевості в присут­ності представників суміжних територій сільських, селищних і місь­ких рад, про що складають акт польового обстеження та погодження суміжних меж за формою проектні межі територій погоджують і розглядають повноважні представники місцевих адміністрацій, відповідних рад та представ­ники зацікавлених землевласників і землекористувачів.

На території рад визначають межі особливо цінних продуктив­них земель, а також земель заповідників, національних дендроло­гічних і меморіальних парків, ботанічних садів, поховань і археоло­гічних пам'яток.

4. Погодження та затвердження проектів формування (зміни) меж

Проекти формування або зміни меж міст розглядають відповідні місцеві адміністрації та на сесіях рад і з їх висновками подають на розгляд обласної державної адміністрації, а потім — на розгляд сесії обласної ради.

Обласна рада розглядає проекти формування або зміни меж міст, погоджує проектні рішення і вносить пропозиції до Верховної Ради України щодо їх затвердження.

Проекти формування або зміни меж територій сільських, селищ­них рад розглядають відповідні ради на сесіях і з їх висновками по­дають на розгляд районної державної адміністрації, а потім — на розгляд сесії районної ради.

Районна рада розглядає проекти формування або зміни меж те­риторій відповідних рад по кожній раді окремо і надас пропозиції щодо їх затвердження до обласної ради.

5. Виготовлення проектної документації

Проектна документація з формування або зміни меж територій сільських, селищних і міських рад складається з таких матеріалів:

♦  пояснювальної записки;

♦  графічних матеріалів;

♦  матеріалів погодження та затвердження проекту.

Пояснювальна записка містить: завдання на розроблення проек­ту; техніко-економічні показники; коротку характеристику області, району; особливості формування меж районів сільських, селищних рад; їх загальну площу та склад земельних угідь; короткий опис виконання робіт. До записки додається список усіх землевласників і землекористувачів у межах територій кожної ради, а також їхній о склад угідь.

Зведену відомість землевласників і землекористувачів розробляють по кожній адміністративно-територіальній одиниці.

Пояснювальну записку виготовляють у трьох примірниках, перший із яких передають проектній організації, другий — районній раді, третій — місцевій державній адміністрації.

Методика складання проектів формування меж територій - 4.5 out of 5 based on 2 votes