Вимоги до складання проектів

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Технічні вимоги до складання проектів

Проектні матеріали з установлення (зміни) меж адміністратив­но-територіальних утворень мають містити:

1)  ситуаційний план — план розміщення муніципального утворення;

2)  кадастровий план — план стану використання земель у межах адміністративно-територіального утворення;

3)  проектний план меж адміністративно-територіального утво­рення;

4)  текстову частину з обґрунтуванням встановлення або зміни меж адміністративно-територіального утворення, з їх описом і ви­сновками погодження меж суміжних утворень.

На кадастровому плані показують:

♦  існуючі межі утворення і склад земель за функціональним ви­користанням;

♦  межі земельних ділянок юридичних і фізичних осіб;

♦  межі земель комунальної і державної власності;

♦  межі земель транспорту;

♦  межі земель промисловості, зв'язку, енергетики, оборони та
іншого призначення;

♦  межі земель лісового і водного фондів;

♦  межі земель сільськогосподарського призначення;

♦  межі земель природно-заповідного, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

На плані наводять експлікації існуючого використання земель. На проектному плані меж адміністративно-територіального утворення показують:

♦  існуючі межі адміністративно-територіальних утворень і склад їх земель за функціональним використанням;

♦  межі земель різного функціонального використання, які пе­редбачається вносити до складу земель утворення;

♦  межі резервних територій різного призначення;

♦  проектні межі адміністративно-територіального утворення.

На плані наводять експлікацію земель. Він ілюмінується фар­бами.

У текстовій частині проекту зазначають:

А) загальні дані про адміністративне утворення, експлікації іс­нуючого використання земель у розрізі землекористувань і угідь;

Б) перелік населених пунктів, внесених у межі утворення, перелік землеволодінь і землекористувань, чисельність населення;

В) основні напрями територіальних зон, баланс земель, дані пропроектні пропозиції, які впливають на територіальний розвиток і раціоналізацію структури землекористування;

Г) проектні рішення щодо меж адміністративного утворення у розрізі землекористувань і угідь, експлікації земель, які зарахову­ють до складу території утворення;

Ґ) результати місцевого референдуму або сходки громадян за по­треби;

Д) економіко-екологічне обґрунтування меж адміністративно-територіального утворення;

Ж) опис меж утворення.

Проект з установлення або зміни меж адміністративно-терито­ріального утворення після розгляду в установленому законодавст­вом порядку затверджується і виноситься в натуру (на місцевість).

Вимоги до складання проектів - 5.0 out of 5 based on 1 vote