Звіти територіальних органів Держземінспекції

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

Інструкція щодо складання звітів територіальними органами Держземінспекції

Загальні положення

1. Інструкцію щодо складання звітів територіальними органами Держземінспекції в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(далі – Інструкція) розроблено з метою вдосконалення системи звітування територіальними органами Держземінспекції на виконання наказу Держземінспекції від 11.09.2008 № 116 “Про проведення інвентаризації існуючих форм звітності”.

2. Складання затверджених форм звітності здійснюється територіальними органами Держземінспекції згідно з вимогами Інструкції.

3. Забезпечення прийому, зведення та проведення аналізу звітних матеріалів від територіальних органів Держземінспекції здійснюється Управлінням розгляду звернень громадян, планування та аналізу інспекторської діяльності.

4. Достовірність даних, зазначених у звітах, забезпечується керівниками територіальних органів Держземінспекції, які підписали звіт.

Оперативна щодекадна форма звітності з питань державного контролю за використанням та охороною земель

1. Форму звітності з питань державного контролю за використанням та охороною земель (додаток 1 до наказу Держземінспекції від _____________
№ ____. Далі вважати, що в інструкції зазначаються додатки до зазначеного наказу) подають Щодекадно – 11, 21 числа поточного і в перший день наступного за звітним місяця. У разі, якщо зазначені дні є неробочими, інформація повинна бути надана у день, що їм передує.

2. Форма заповнюється у розрізі районів і міст обласного значення. У разі нездійснення в районі (місті обласного значення) за звітний період державного контролю у сфері земельних відносин, в інших стовпчиках, що стосуються даного району (міста обласного значення), проставляються прочерки та зазначається причина у пояснювальній записці.

3. У стовпчику 2 зазначаються назви районів, міст обласного значення.

4. У стовпчиках 3-8 вказується кількість проведених перевірок дотримання вимог земельного законодавства, підтверджених актами перевірок: всього (стовпчик 3), із них: кількість актів первинних перевірок, під час яких виявлено порушення (стовпчик 4); кількість актів первинних перевірок, під час яких не виявлено порушень (стовпчик 5); кількість актів повторно здійснених перевірок, під час яких встановлено, що раніше виявлені порушення усунуто (стовпчик 6); кількість актів повторно здійснених перевірок, під час яких встановлено, що раніше виявлені порушення не усунуто, а матеріали перебувають у територіальному органі Держземінспекції (стовпчик 7); кількість актів повторно здійснених перевірок, під час яких встановлено, що раніше виявлені порушення не усунуто, але територіальним органом Держземінспекції вжито всіх заходів впливу, передбачених законодавством та нормативно правовими актами. Сума стовпчика 3 складається із суми стовпчиків 4, 5, 6, 7 та 8.

5. У стовпчиках 9-11 вказано інформацію про кількість виданих приписів про необхідність усунення порушення. У стовпчику 9 зазначається загальна кількість виданих приписів, що складається із кількості приписів про необхідність усунення раніше виявленого порушення, що видано вперше (стовпчик 10), та кількості приписів, що видано повторно (стовпчик 11).

6. У стовпчику 12 вказується кількість протоколів про адміністративні правопорушення, складених державними інспекторами з контролю за використанням і охороною земель відповідних територій (далі – держінспектори).

7. У стовпчику 13 вказано кількість винесених постанов по справах про адміністративні правопорушення.

8. У стовпчику 14 надається інформація про кількості публікацій у засобах масової інформації (в кінці звітного місяця до Держземінспекції надсилаються поштою копії матеріалів, висвітлених у ЗМІ).

9. У кожного стовпчика у рядку “Всього” проставляється сума, що складається із її даних.

ІІ. Щомісячні (щоквартальні) форми звітності про виявлені порушення земельного законодавства та вжиті заходи адміністративного впливу (у розрізі порушень та категорій земель)

1. Форми звітності про виявлені порушення земельного законодавства та вжиті заходи адміністративного впливу територіальними органами Держземінспекції подають Щомісячно до 5 числа, наступного за звітним місяцем, та Щоквартально, до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

2. Щоквартальні форми заповнюються зі Зростаючим підсумком (крім стовпчиків 3 і 4) починаючи з ІІ кварталу (до інформації форми, заповненої у попередньому кварталі, додається інформація за минулий, таким чином, у формі за ІІ квартал фактично подається інформація за І і ІІ квартали, а за IV квартал – інформація за весь рік).

3. Форми заповнюються у розрізі порушень (додаток 2) та категорій земель (додаток 3), що зазначається у стовпчику 2.

4. У стовпчику 3 вказується кількість порушень, за якими не вжито всіх передбачених заходів впливу на початок звітного періоду (у щомісячній формі – на початок місяця, у щоквартальній формі – на початок року). Дані про площу, пов’язану із цими порушеннями, у стовпчику 4 вказуються в гектарах, округлених до цілих.

5. У стовпчику 5 вказується кількість проведених перевірок дотримання вимог земельного законодавства за звітний період, підтверджених актами перевірок (у щомісячній формі – за звітний місяць, у щоквартальній формі – зростаючим підсумком, з початку року).

6. У стовпчику 6 наводяться дані про кількість виявлених порушень вимог земельного законодавства протягом звітного періоду. У стовпчику 7 слід подавати дані про площу, на якій виявлені порушення, в гектарах, округлених до цілих.

7. У стовпчику 8 вказується кількість виданих приписів про необхідність усунення порушення, із них кількість виданих повторно зазначається у стовпчику 9.

8. У стовпчику 10 вказано кількість складених держінспекторами протоколів про адміністративні правопорушення.

9. У стовпчику 11 наводяться дані про кількість винесених постанов про накладення адміністративних стягнень, а у стовпчику 12 - сума накладених штрафів у гривнях.

10. У стовпчику 13 зазначається інформація про кількість, а у стовпчику 14 - сума стягнених штрафів у гривнях.

11. У стовпчику 15 відображають кількість всіх матеріалів, переданих до органів прокуратури, органів досудового слідства або дізнання після вжиття усіх передбачених заходів адміністративного впливу. Із цієї кількості у стовпчику 16 окремо зазначається кількість матеріалів, переданих до зазначених органів через наявність в них ознак злочину (у порядку, визначеному ст. 253 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Дані із стовпчика 16 повинні узгоджуватись з матеріалами взаємозвірок з органами прокуратури, які оформлені відповідно до листа Держкомзему України від 29.06.2004 № 14-26-7/5740 "Щодо порядку оформлення і надання органами Держкомзему України до органів прокуратури матеріалів про порушення земельного законодавства".

12. Інформація про кількість порушень вимог земельного законодавства, за якими на кінець звітного періоду вжито всіх заходів впливу для їх усунення, зазначаються у стовпчику 17, а у стовпчику 18 відмічається їх площа, визначена у гектарах, округлених до цілих.

13. У стовпчику 19 вказується кількість порушень вимог земельного законодавства, за якими з різних причин на кінець звітного періоду не було вжито всіх передбачених заходів впливу для їх усунення. Дані про площу, пов’язану із цими порушеннями, у стовпчику 20 вказуються в гектарах, округлених до цілих.

Слід мати на увазі, що сума даних про залишок порушень, за якими не було вжито всіх передбачених заходів впливу для їх усунення на початок звітного періоду та про порушення, виявлені протягом звітного періоду (кількість у сумі даних із стовпчиків 3 і 6 та площа у сумі даних із стовпчиків 4 і 7) повинна дорівнювати сумі даних про кількість порушень, за якими вжито всіх передбачених заходів впливу, та залишку порушень, за якими на кінець звітного періоду не вжито всіх передбачених заходів впливу (кількість у сумі даних із стовпчиків 17 і 19 та площа у сумі даних із стовпчиків 18 і 20).

14. У рядках 14 “Невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних вимог посадових осіб” та 15 “Ненадання посадовим особам необхідної інформації або надання неправдивої інформації” форми звітності у розрізі порушень (додаток 2) площа та кількість направлених матеріалів до органів прокуратури не вказується.

15. Виявлені порушення щодо використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів показувати у рядку 14а “Невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних вимог посадових осіб: у тому числі щодо використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів” форми звітності у розрізі порушень (додаток 2).

16. У кожному стовпчику у рядку “Всього” проставляється сума, що складається із її даних.

Дані рядку "Всього" із додатку 2 повинні дорівнювати таким у додатку 3.

17. До звітів надається пояснювальна записка, у якій зазначаються:

-  стисла інформація про виявлені значні порушення вимог земельного законодавства;

-  причини, через які порушення не усунено;

- найбільш характерні приклади виявлених порушень вимог земельного законодавства та застосовані при цьому заходи адміністративного впливу.

Форми звітності щодо нарахування розміру шкоди, заподіяної земельним ресурсам

1. Форма звітності про стан нарахування шкоди, заподіяної внаслідок порушень земельного законодавства (самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок без спеціального дозволу) заповнюються Щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним, згідно з додатком 4. Заповнюється окремо чотири таблиці: загальна та по кожному виду нарахованої шкоди.

2. Форми заповнюються у розрізі адміністративно–територіальних одиниць (районів, міст), які зазначаються у стовпчику 1.

3. У стовпчику 2 зазначається кількість випадків нарахування шкоди протягом звітного місяця.

4. У стовпчику 3 вказується площа, для якої нараховано шкоду протягом звітного місяця, у гектарах.

5. У стовпчику 4 вказується загальна сума нарахованої шкоди протягом звітного місяця, у гривнях. Ця сума поділяється за відповідними критеріями: у стовпчику 5 вказується сума, нарахована для оплати до державного і місцевого бюджетів, що складається із суми показників, вказаних у стовпчику 6 (підлягає сплаті до державного бюджету) та у стовпчику 7 (підлягає сплаті до місцевих бюджетів), а у стовпчику 8 вказується нарахована сума шкоди, завданої власникам і землекористувачам земельних ділянок протягом поточного місяця (у гривнях). Загальна сума зазначається цифрами у таблиці та одночасно прописом під нею.

6. У стовпчику 9 вказується сума коштів, сплачена протягом поточного місяця додержавного та місцевих бюджетів. Вона складається із показників, вказаних у стовпчиках 12 і 20 (у гривнях). Сума шкоди, сплаченої землевласникам і землекористувачам, в таблиці не враховується через відсутність достовірної інформації про те від землевласників і землекористувачів.

7. Кількість випадків добровільної сплати нарахованої шкоди (крім сплаченої землевласникам і землекористувачам) протягом поточного місяця зазначається у стовпчику 10, у гривнях.

8. У стовпчику 11 наводиться площа, для якої у поточному місяці добровільно сплачено нараховану шкоду, у гектарах.

9. У стовпчику 12 зазначається загальна сума добровільно сплаченої нарахованої шкоди (без урахування такої, що сплачена землевласникам і землекористувачам) протягом поточного місяця, яка складається із суми показників у стовпчиках 13 (сплачено до державного бюджету) і 14 (сплачено до місцевих бюджетів), у гривнях.

10. Інформація про випадки нарахування шкоди, про які матеріали разом з клопотанням направлені до органів прокуратури протягом поточного місяця, зазначаються у стовпчиках 15 (кількість випадків нарахування шкоди), 16 (площа, для якої нараховано шкоду, у гектарах) і 17 (сума нарахованої шкоди, у гривнях).

11. Інформація про сплату нарахованої шкоди у результаті заходів, вжитих органами прокуратури протягом поточного місяця, зазначаються у стовпчиках 18 (кількість випадків сплати), 19 (площа, для якої сплачено шкоду, у гектарах). Крім того, у стовпчику 20 зазначається сума шкоди, що відшкодована у результаті вжиття таких заходів (без урахування суми шкоди, сплаченої землевласникам і землекористувачам), у гривнях. Відповідно ця сума поділяється на надходження у результаті таких заходів до державного (стовпчик 21) і місцевих (стовпчик 22) бюджетів, у гривнях.

12. Інформація про матеріали про нарахування шкоди, що перебувають у провадженні у територіальних органах Держземінспекції у зв’язку із незакінченням 15-денного терміну, встановленого пунктом 6.1 Методичних рекомендацій щодо застосування Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, затверджених наказом Держземінспекції від 12.09.2007 № 110 (із змінами), вказується у стовпчиках 23 (кількість випадків нарахування шкоди), 24 (площа, для якої нараховано шкоду, у гектарах) і 25 (сума нарахованої шкоди, у гривнях).

13. Інформація про матеріали про нарахування шкоди, які перебувають у провадженні в органах прокуратури, вказується у стовпчиках 26 (кількість випадків нарахування шкоди), 27 (площа, для якої нараховано шкоду, у гектарах) і 28 (сума нарахованої шкоди, у гривнях).

14. Якщо дані статистичної звітності не відслідковувались за звітний період чи відслідковування було неможливе з різних причин, то у таких випадках в таблицях ставиться знак “-” (прочерк). Якщо дані відсутні (не виявлено жодного випадку чи факту) за звітний період, то ставиться цифра “0” (нуль). Залишення клітинок у таблиці пустими не допускається.

15. Інформацію необхідно надавати одночасно факсом (електронною поштою) та поштою, разом з пояснювальною запискою, у якій зазначати дані про порушення, за якими нарахований розмір шкоди перевищує 20 тис. грн.

IV. Форми звітності стосовно клопотань, внесених до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

1. Форми звітності щодо клопотань, внесених територіальним органами Держземінспекції до органів виконавчої влади та до органів місцевого самоврядування (додаток 5) подаються окремими таблицями щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Форми заповнюються зі Зростаючим підсумком починаючи з ІІ кварталу (до інформації форми, заповненої у попередньому кварталі, додається інформація за минулий, таким чином, у формі за ІІ квартал фактично подається інформація за І і ІІ квартали, а за IV квартал – інформація за весь рік).

2. У стовпчиках 3 таблиць обох форм звітності зазначається загальна кількість клопотань, направлених до органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування.

3. Інформація про приведення рішень органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування у відповідність із законодавством на підставі направлених клопотань зазначається у стовпчику 4 (загальна кількість таких рішень), з яких у стовпчику 5 зазначається кількість таких клопотань, що задоволено, у стовпчику 6 – на які відповідь не отримано. У стовпчику 7 вказується кількість клопотань, у задоволенні яких відмовлено, а у
стовпчику 8 – кількість матеріалів, за якими клопотання не задоволено, і які у зв’язку з цим направлені до органів прокуратури.

4. Інформація про клопотання про обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин, у тому числі торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог земельного законодавства зазначається у стовпчиках 9-13, про клопотання про припинення будівництва та експлуатації об’єктів у разі порушення вимог земельного законодавства до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків – у стовпчиках 14-18, а про клопотання про припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону - у стовпчиках 19-23 відповідно до роз’яснень, викладених у п. 3 цього розділу Інструкції.

5. Загальна кількість направлених клопотань із стовпчика 3 таблиць повинна дорівнювати сумі клопотань, зазначених у стовпчиках 4, 9, 14 та 19.

6. Загальна кількість клопотань із стовпчика 4 повинна дорівнювати сумі показників стовпчиків 5+6+7+8, із стовпчика 9 – сумі показників стовпчиків 10+11+12+13, із стовпчика 14 – сумі показників стовпчиків 15+16+17+18, із стовпчика 19 – сумі показників із стовпчиків 20+21+22+23.

7. До звіту надається пояснювальна записка, у якій зазначаються проблемні питання, що виникають при внесенні клопотань територіальними органами Держземінспекції до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, та найбільш резонансні матеріали.

V. Форма звітності щодо надання дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок

1. Форма звітності щодо надання територіальними органами Держземінспекції дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок (додаток 6) надається Щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Форма заповнюється зі Зростаючим підсумком починаючи з ІІ кварталу (до інформації форми, заповненої у попередньому кварталі, додається інформація за минулий, таким чином, у формі за ІІ квартал фактично подається інформація за І і ІІ квартали, а за IV квартал – інформація за весь рік).

2. У стовпчику 2 зазначаються назви регіону, області.

3. Наявна інформація про земельні ділянки, що відведені для робіт, пов’язаних із порушенням ґрунтового покриву, зазначається у стовпчику 3 (про кількість прийнятих рішень про це) та у стовпчику 4 (про площу таких ділянок, у гектарах).

4. У стовпчику 5 зазначається загальна кількість заявок, поданих на отримання дозволів. Із цієї кількості у стовпчику 6 вказується кількість розглянутих заяв. Інформація про кількість заяв, за якими відмовлено у видачі дозволу, зазначається у стовпчику 7, із яких такі, за якими відмовлено через економічну недоцільність, - у стовпчику 8. Кількість заяв, що знаходяться на розгляді, вказуються у стовпчику 9. У стовпчику 10 зазначається кількість виданих дозволів.

5. Загальна кількість виявлених випадків невиконання умов дозволів відмічаються у стовпчику 11. Із них у стовпчику 12 вказується кількість постанов про накладення адміністративних стягнень за невиконання умов дозволів, а інформація про анулювання виданих дозволів – у стовпчику 13 (кількість анульованих дозволів) і стовпчику 14 (площа земельних ділянок, на яких анульовані дозволи, у гектарах).

6. Загальна кількість поданих заяв, вказана у стовпчику 5, повинна відповідати сумі даних, зазначених у стовпчиках 6, 7, 9 і 10.

7. Звіт надається разом з пояснювальною запискою, у аналізуються випадки невиконання умов виданих дозволів, притягнення порушників до адміністративної відповідальності та анулювання виданих дозволів.

VI. Форма звітності щодо нарахування та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

1. Форма звітності щодо нарахування та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (додаток 7) надається територіальними органами Держземінспекції Щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Форма заповнюється зі Зростаючим підсумком починаючи з ІІ кварталу (до інформації форми, заповненої у попередньому кварталі, додається інформація за минулий, таким чином, у формі за ІІ квартал фактично подається інформація за І і ІІ квартали, а за IV квартал – інформація за весь рік).

2. Форма заповнюється у розрізі районів і міст обласного значення. У разі нездійснення в районі (місті обласного значення) за звітний період державного контролю у сфері земельних відносин, в інших стовпчиках, що стосуються даного району (міста обласного значення), проставляються прочерки та зазначається причина у пояснювальній записці.

3. Інформація про прийняті рішення про затвердження технічної документації щодо надання земельних ділянок сільськогосподарського та лісогосподарського призначення (підлягає до сплати) зазначається у стовпчику 2 (кількість) і стовпчику 3 ( загальна сума, що нарахована, у тис. гривень). Із цієї інформації дані вказуються: про кількість рішень, за якими добровільно сплачено, у стовпчику 4 (сільськогосподарське виробництво) та у стовпчику 6 (лісогосподарське виробництво); про сплачені суми – у стовпчику 5 (сільськогосподарське виробництво) та стовпчику 7 (лісогосподарське виробництво); про кількість клопотань, направлених до органів прокуратури для вжиття відповідних заходів щодо відшкодування втрат, - у стовпчику 8 (сільськогосподарське виробництво) та у стовпчику 10 (лісогосподарське виробництво); про суми, зазначені у цих клопотаннях, – у стовпчику 9 (сільськогосподарське виробництво) та стовпчику 11 (лісогосподарське виробництво). Інформація про матеріали, які ще перебуває у провадженні у територіальному органі Держземінспекції, вказується: про кількість – у стовпчику 15 (сільськогосподарське виробництво) і стовпчику 18 (лісогосподарське виробництво); про нараховані суми – у стовпчику 17 (сільськогосподарське виробництво) і стовпчику 19 (лісогосподарське виробництво). Інформація про матеріали, які перебуває у провадженні у органах прокуратури, вказується: про кількість – у стовпчику 20 (сільськогосподарське виробництво) і стовпчику 22 (лісогосподарське виробництво); про нараховані суми – у стовпчику 21 (сільськогосподарське виробництво) і стовпчику 23 (лісогосподарське виробництво).

4. Інформацію надавати разом з пояснювальною запискою, у якій зазначати матеріали найбільш резонансних справ, направлених до органів прокуратури.

VІІ. Щоквартальна інформація про кількість та результати розгляду матеріалів органами прокуратури

1. Акти взаємозвірки з органами прокуратури заповнюються згідно з порядком оформлення та надання органами Держкомзему України до органів прокуратури матеріалів про порушення земельного законодавства, визначеного листом Держкомзему України від 29.06.2004 № 14-26-7/5740, погодженим із Генеральною прокуратурою України.

2. Акти взаємозвірки подаються щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

3. Акти заповнюються зі Зростаючим підсумком Починаючи з ІІ кварталу (до інформації форми, заповненої у попередньому кварталі, додається інформація за минулий, таким чином, у формі за ІІ квартал фактично подається інформація за І і ІІ квартали, а за IV квартал – інформація за весь рік).

VІІI. Відомча статистична звітність щодо провадження в справах про адміністративні правопорушення

1. Форма відомчої статистичної звітності щодо провадження у справах про адміністративні правопорушення заповнюється згідно з Інструкцією по складанню звіту щодо провадження в справах про адміністративні правопорушення за формою АП-зем, затвердженою наказом Держкомзему України від 30.08.2004 № 283, погодженим Державним комітетом статистики України 13.08.2004 № 05/2-1-8/56.

2. Звіт подається щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Форми звітності заповнюються за зростаючим підсумком починаючи з ІІ кварталу.

IX. Інформація стосовно самовільно зайнятих земельних ділянок та земельних ділянок, які використовуються не за цільовим призначенням

1. Зведена інформація стосовно самовільно зайнятих земельних ділянок та земельних ділянок, які використовуються не за цільовим призначенням, у тому числі наданих на умовах оренди та суборенди, надається у порядку, визначеному наказом Держземінспекції від 01.11.2006 № 136 “Щодо обміну інформацією між органами Держкомзему України та органами Державної податкової адміністрації на центральному і регіональному рівнях”.

2. Інформація направляється відповідним органам державної податкової служби до 15 числа наступного за звітним періодом місяця та до Держземінспекції (до 20 числа наступного за звітним періодом місяця).

Звіти територіальних органів Держземінспекції - 4.0 out of 5 based on 1 vote