Зображення морів та рік на карті

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (2 Голоса)

Зображення берегової лінії морів.

При генералізації зображення морських берегів необхідно:

— правильно передати особливості типу берега, накреслення берегової лінії;

— чітко показати миси, затоки й інші об'єкти, що є гарними орієнтирами;

— дати правильну характеристику узбережжя і прибережної зони моря (наявність підводних і надводних каменів, скель, банок тощо).

Правильна передача типу берега здійснюється шляхом виявлення і з'єднання основних точок, що характеризують накреслення берегової лінії (мал. 1, точки а, б, в и г), а також віддалення незначних деталей, що роблять важким читання карти.

Мал. 1. Узагальнення зображення берегової лінії

Виділення важливих деталей берегової лінії, об'єктів узбережжя і прибережної зони досягається в необхідних випадках шляхом деякого перебільшення їхніх розмірів (у межах допусків, установлених наставлянням і редакційним планом) або шляхом виключення розташованих поруч з ними дрібних, нехарактерних подробиць.

Зображення рік

Основними вимогами при генералізації зображення рік є:

— збереження характеру і відносної густоти річкової мережі;

— максимальна точність нанесення русел, чітке виділення головних рік;

— можлива більш точна передача довжин рік і малюнка звивин;

— відображення характеристик водотоків берегів рік і річкових долин.

На карті повинні бути показані характерні риси різних типів річкових систем і кожної ріки окремо.

Добір зазвичай здійснюється на основі показників, що встановлені настановами (інструкціями) по складанню карт. Наприклад, на картах масштабів 1:50000 і 1:100000 гірських районів струмки довжиною менше 1 см (у масштабі карти) можуть не показуватися. Для кожного конкретного району в редакційному плані можуть бути дані на цей рахунок додаткові вказівки.

Узагальнення зображень рік відбуваються шляхом збереження основних (поворотних) точок русла і віддалення дрібних, нехарактерних звивин. При цьому повинні бути збережені особливості накреслення вигинів русла, підкреслено їхнє орієнтирне значення, більш точно передана загальна довжина ріки. Дрібні, але характерні вигини рік у разі потреби показуються з деякими перебільшеннями. Таким чином, зменшення довжини ріки в результаті виключення дрібних, нехарактерних звивин у відомій мірі компенсується за рахунок перебільшення розмірів збережених вигинів. Особлива увага звертається на правильне відображення островів, проток, стариць тощо.

Важливо також відобразити зв'язок річкової мережі з іншими елементами місцевості: рельєфом, рослинним покривом тощо Нерідко буває, що труднощі для переправи створюють не стільки сама ріка, скільки стрімчасті береги або заболочена, заросла заплава. Тому необхідно можливо детальніше передавати за допомогою горизонталей або спеціальних умовних знаків характер берегів, берегові вали, обмілини, коси тощо Особливості заплави відображаються шляхом показу рослинності, стариць, боліт тощо Приклад узагальнення зображення рік показаний на мал. 2 а, б и в.

На мал. 2 а показано зображення місцевості в масштабі

1:50000. Приклади неправильної і правильної генералізації цього зображення в масштабі 1:200 000 дані відповідно на мал. 2 Б и В.

Найбільш характерні помилки зображення рік на мал. 2 Б позначені цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добір виконаний неправильно: необґрунтований показ дрібних припливів і виключення більш великих. Згладжування характерних вигинів ріки 2 і 3 призвело до перекручування накреслення русту і до втрати гарних орієнтирів; виключення невеликих ділянок болота 4, обривів 5 створило неправильну уяву про характер берегів і провідності ріки; випрямлення струмка 6 зробило його схожим на вимоїну. Крім того, показана тонкою лінією основна ріка Меча загубилась серед своїх припливів. На мал. 2 у ці помилки усунуті.

При виділенні рік, що пересихають, варто враховувати гідрологічні умови даного району, пам'ятаючи, що дійсно ріки, які пересихають, можуть зустрічатися лише в районах, де основним джерелом поповнення рік служать талі води і стік атмосферних опадів (джерела і ключі відсутні). Вирішуючи питання про показ рік в одну чи дві лінії, необхідно перевіряти фактичну ширину рік, зображених у двох лініях на вихідному матеріалі, для того, щоб уникнути необґрунтованого показу їх також у двох лініях і на карті, що складається.

Генералізація зображення рік

Мал. 2. Генералізація зображення рік: а) вихідне зображення в масштабі 1:50 000, б) неправильне і в)правильне зображення в масштабі 1:200000.

При зображенні рік в одну лінію товщина її в міру наближення до гирла повинна поступово збільшуватися. Товщина ліній припливів у місцях їхнього впадання в ріку повинна бути менше товщини лінії самої ріки. При цьому кут упадання повинен відповідати напрямку течії. Перехід від зображення ріки в одну лінію до зображення в двох лініях повинен бути плавним. Шляхом застосування різної товщини ліній головні ріки чітко виділяються серед другорядних (мал. 2).

Глибину рік доцільно підписувати в місцях, зручних для з'їздів і переправ, особливо біля бродів, а також там, де русло має в межах даного аркуша карти найбільшу і найменшу ширину.

Дані про швидкості течії рік необхідно вказувати поблизу бродів і місць, зручних для переправ, а також у місцях різкої зміни ухилу рік. Оцінки урізів води варто розташовувати переважно біля злиття рік.

З огляду на велике значення гребель, дамб і інших гідротехнічних споруджень, необхідно з особливою старанністю відбирати і показувати їх на картах.

Зображення морів та рік на карті - 4.5 out of 5 based on 2 votes