Зображення населених пунктів на карті

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.83 (3 Голоса)

Населені пункти є найважливішим елементом місцевості і мають величезне господарське і військове значення. Кількість, характер і розміри населених пунктів, розташованих на тій або іншій території, визначають її обжитість, а також ступінь господарського і культурного освоєння.

Велике орієнтирне значення населених пунктів. Усе це висуває великі вимоги до їхнього зображення на картах. Зокрема на картах масштабів 1 : 10000—1:200 000 потрібно:

— відобразити тип, населеність і адміністративне значення населених пунктів;

— виділити головні вулиці, площі, орієнтири і природні перешкоди;

— передати характер планування і щільність забудови населених пунктів;

— зобразити рослинність усередині населених пунктів;

— чітко показати зовнішні обриси населених пунктів і характер підходів до них.

Заставою правильної генералізації зображення населених пунктів є попереднє вивчення укладачем особливостей їхнього планування і щільності забудови, зв'язку з рельєфом, річковою мережею і дорогами, а також установлення їхніх назв, типу й адміністративного значення. При вивченні великих населених пунктів у необхідних випадках залучаються різні додаткові і довідкові матеріали: плани міст, опису, довідники, фотознімки тощо.

Добір і узагальнення зображення населених пунктів

Добір населених пунктів відбувається відповідно до вказівок настанов (інструкцій) щодо складання карти даного масштабу і редакційного плану.

На картах масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000 і 1:100000 зображуються всі населені пункти. На карті масштабів 1:50 000 і 1:100000 при великій кількості дрібних населених пунктів із розсередженим характером поселення допускається виключення частини будівель у місцях густого їхнього скупчення. Зі змісту карти масштабу 1:200 000 частково виключаються дрібні селища, що не є центрами сільських рад і не мають орієнтирного значення. На карті масштабу 1:500000 і дрібніше населені пункти показують зі значним добором.

Узагальнення зображення населених пунктів має за мету виділити найважливіші серед них, чітко передати характерні риси структури, планування і зовнішніх обрисів, а також дати характеристики, що визначають тип, населеність і адміністративне значення всіх населених пунктів.

Узагальнення зображення населених пунктів виконується у визначеній послідовності. У першу чергу узагальнюються зображення великих міст, потім інших міст і селищ міського типу, далі великих і важливих населених пунктів дачного і сільського типів (наприклад, розташованих у вузлах доріг) і, нарешті, всіх інших.

Робота з зображення кожного окремого населеного пункту відбувається наступним чином:

— добір і зображення орієнтирів;

— зображення залізниць і добір і зображення головних вулиць;

— добір і зображення другорядних вулиць;

— зображення внутрішньої структури кварталів населеного пункту;

— зображення зовнішніх обрисів населеного пункту;

— заповнення контурів угідь умовними значками.

Після зображення населеного пункту підписується його назва. Порядок зображення населеного пункту показаний на мал. 1.

Нижче розглянуті особливості кожного з вищевказаних етапів роботи.

Деякі об'єкти в населених пунктах добре виділяються на місцевості, помітні з великих відстаней і тому широко використовуються для орієнтування. Це зобов'язує при зображенні населених пунктів точно зберігати положення таких орієнтирів.

Порядок зображення населеного пункту

Мал 1. Порядок зображення населеного пункту (масштаб 1: 100 000).

Однак показ видатних об'єктів (відповідними умовними знаками), як правило, змушує порушувати форму і розміри найближчих до них кварталів населеного пункту при зображенні останніх на карті. Тому при великій кількості орієнтирів повинні показуватися не всі, а тільки окремі, найбільш видатні: заводи з трубами, вежі, церкви, пам'ятники тощо При відсутності відповідних вказівок у редакційному плані значення орієнтирів установлюється за допомогою додаткових матеріалів: фотознімків, описів і довідників. У випадку неможливості установити значення різних орієнтирів наносяться ті з них, що розташовані на площах, височинах або на околиці селищ.

Залізниці, що проходять через населений пункт, показуються усі.

Головні вулиці (наскрізні проїзди, магістралі) виділяються тим, що показуються більш широкими в порівнянні з іншими вулицями.

Якщо на картографічних матеріалах головні вулиці не виділені, то в якості таких зображуються вулиці, що збігаються з минаючими через населений пункт шосейними або поліпшеними ґрунтовими дорогами.

Рис.2 Смещение кварталов вследствие изображения железной дороги и расширения изображения главной улицы

смещение кварталовПри нанесенні головних вулиць необхідно чітко передавати їхнє накреслення: прямолінійність, точки повороту, заокруглення. Розширення зображення головних вулиць так само, як і показ залізниць, що проходять через населений пункт, викликає необхідність зсуву кварталів. Щоб при цьому не спотворити форми кварталів, найближчих до головної вулиці або залізниці, величину зсуву розподіляють на декілька, кварталів; крайні квартали по можливості не зміщують, щоб уникнути невиправданого збільшення розмірів зображення населеного пункту. На мал. 2 суцільними лініями показане зображення населеного пункту до генералізації, а переривчастими — положення зміщених ліній доріг і границь кварталів (для наочності зображення дане в збільшеному масштабі).

Добір і зображення другорядних вулиць повинні дати правильне і наочне відображення характеру планування населеного пункту.

Яри, пагорби й інші об'єкти, являють собою серйозні перешкоди і порушують планування населеного пункту або окремих кварталів, наносять перед зображенням вулиць. Узагальнення зображення населених пунктів з вузькими і криволінійними вулицями, із кварталами неправильної форми пов'язано з великими труднощами. Навіть невелика помилка (невиправдане випрямлення вулиць, розширення їх тощо) приводить до порушення характеру планування. У таких випадках при виключенні окремих проїздів і незначних вулиць необхідно стежити за тим, щоб не порушити характерних для даного населеного пункту накреслення вулиць і форм кварталів.

Спроби показати усі вулиці населеного пункту, зображені на картографічному матеріалі, зазвичай призводять до здрібнювання зображення кварталів, що в цілому робить зображення населеного пункту надмірно роздробленим і незручно читаним (мал. 3 а, б, в).

На мал..3 (а) показане зображення населеного пункту в масштабі 1:50000 На мал. 3 (б) і (в) дані відповідно неправильні (показані усі вулиці) і правильні зображення цього ж населеного пункту в масштабі 1: 200000

Генералізація зображення населеного пункту

Мал3 Генералізація зображення населеного пункту:

а) вихідне зображення в масштабі 1:50000, б) неправильне і в) правильне зображення в масштабі 1:200000.

Основна вимога при зображенні внутрішньої структури кварталів населеного пункту полягає в збереженні співвідношення забудованих і незабудованих площ. Це досягається шляхом виключення одних будівель і об'єднання інших.

Підрозділ будівель на вогнестійкі і не вогнестійкі або виділення кварталів з перевагою відповідних будівель відбувається тільки на картах масштабів 1:10000—1:50 000.

Одночасно з зображенням забудови кварталів виконується генералізація зображення зелених насаджень і ділянок сільськогосподарських угідь. При цьому необхідно більш повніше відобразити наявність садів, виноградників, парків, городів і правильно передати співвідношення площ забудованих ділянок і зелених насаджень.

Зображуючи квартали селищ дачного типу, необхідно зберігати властиву їм розрізненість будівель і наявність усередині кварталів зелених насаджень, тобто в цьому випадку не можна поєднувати будівлі, показуючи їх залитими смужками, і виключати розташовані усередині кварталів ділянки лісу.

При нанесенні значків садів, виноградників, різних плантацій тощо у необхідних випадках звертаються до зменшення, як розмірів цих значків, так і відстаней між ними.

Зовнішнім контуром населеного пункту зазвичай служать канави, дороги, паркани, стіни, ріки або межі присадибних земель. Планове положення і форма зображення зовнішніх обрисів населеного пункту на карті повинні відповідати натурі. Окремі будівлі і місцеві предмети, а також чітко виражені повороти контурів на околицях селищ, що мають важливе орієнтирне значення, на картах масштабів 1:10000—1:100000 повинні бути показані за можливістю усі.

Зображення зовнішніх обрисів починають з нанесення виходів доріг, потім показують окремі будівлі, місцеві предмети, розташовані за контуром населеного пункту, і, нарешті, межі присадибних ділянок.

Підпис назв населених пунктів

На картах масштабів 1:10000—1:50000 підписуються назви всіх населених пунктів; на картах масштабів 1:100000 і 1:200000 густонаселених районів частина дрібних населених пунктів сільського типу, що не мають орієнтирного значення, залишається без підписів назв.

Розміщення підписів назв населених пунктів

Мал.4 Розміщення підписів назв населених пунктів (масштаб 1 200000) а) неправильне, б) правильне.

Перед підписом назви населеного пункту необхідно уточнити його правильне написання, потрібний шрифт і вибрати місце для підпису.

Установлення правильного написання назви відбувається за картографічними матеріалами відповідно до вказівок редакційного плану. Характер і розмір шрифту беруться відповідно до типу, адміністративного значення населеного пункту і кількості жителів або будинків у ньому.

Підписи назв населених пунктів неминуче закривають частину змісту карти, тому їх розміщення повинне відбуватись дуже уважно.

На мал. 4 а і б приведені приклади відповідно неправильного і правильного розміщення підписів назв населених пунктів при складанні карти масштабу 1:200 000. Мал. 4 «а», має наступні недоліки: підписи назв закрили в'їзд у селище і перехрестя доріг 2, перерваний умовний знак залізниці 3, неясно, до якого населеного пункту належить назва 4.

Крім власних назв населених пунктів, на карті розміщують так названі пояснювальні підписи, що вказують число будинків, спеціалізацію промислових підприємств, МТС, лікарні тощо.

Зображення населених пунктів на карті - 3.7 out of 5 based on 3 votes