Білети з інженерної геодезії

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.25 (2 Голоса)

Екзаменаційний білет з інженерної геодезії

1.

Повірки теодоліта Т30.

2.

Поняття про рівневу поверхню. Абсолютні та відносні висоти точок земної поверхні. Перевищення.

3.

Зйомка ситуації та рельєфу при тахеометрії.

4.

Задача. Обчислити фактичну та допустиму кутові нев`язки полігону, якщо сума його Восьми кутів дорівнює 1079°57¢. (Вимірювання кутів проводилось теодолітом Т30).

Екзаменаційний білет № 2

1.

Провішування та вимірювання ліній на місцевості.

2.

Нівелірні знаки.

3.

Побудова профілю за заданим на топокарті напрямком.

4.

Задача. Визначте масштаб та висоту перерізу рельєфу даного фрагмента топокарти. Назвіть основні форми рельєфу та вкажіть у яких квадратах кілометрової сітки вони знаходяться

Екзаменаційний білет № 3

1.

Ув`язка кутів у розімкнутих та зімкнутих теодолітних ходах.

2.

Нівелювання ділянки поверхні місцевості.

3.

Особливості геодезичних робіт у лісі.

4.

Задача. Обчислити прирости координат лінії, якщо відомі довжина її горизонтальної проекції D=234,58 та дирекційний кутA=234°20¢.

Екзаменаційний білет № 4

1.

Системи географічних та прямокутних координат. Глобальна позиційна система визначення місцезнаходження (GPS).

2.

Способи інтерполювання горизонталей при нівелюванні поверхні землі.

3.

Лісовпорядний планшет та його побудова.

4.

Задача. Магнітний азимут лінії Ам=146°40¢, Схилення магнітної стрілки західне D=2°30¢. Обчислити справжній румб лінії. Привести схему.

Екзаменаційний білет № 5

1.

Одиниці вимірювань, що використовуються в геодезії.

2.

Зв`язуючі та проміжні точки при нівелюванні. Обчислення їх висот.

3.

Умовні знаки топографічних карт.

4.

Задача. Визначте відстань до точки нульових робіт та її висоту, якщо робочі висоти дорівнюють: Hпк4 = 2,40 м, Hпк5 = -1,60 м, проектна висота ПК4: H пк4 =102,65 м, А ухил проектної лінії І=0,025. Приведіть схему.

Екзаменаційний білет № 6

1.

Схилення магнітної стрілки та зближення меридіанів.

2.

Способи геометричного нівелювання.

3.

Зображення рельєфу горизонталями. Властивості горизонталей.

4.

Задача. Визначити основні елементи та головні точки кривої, якщо відомі величина кута повороту A=18°30¢, радіус кривої R=250 м, а вершина кута повороту знаходиться на ПК4+40

Екзаменаційний білет № 7

1.

Прирости координат. Обчислення лінійної нев`язки розімкнутого теодолітного ходу.

2.

Види нівелювання та їх точність.

3.

Зйомка ситуації та рельєфу на тахеометричній станції. Абрис зйомки.

4.

Задача. Обчислити внутрішній правий по ходу кут полігону B2, якщо румби ліній, що його утворюють, відповідно дорівнюють: R1-2=ПнС:60°, а R2-3=ПдС:20°.

Екзаменаційний білет № 8

1.

Зйомка внутрішньої ситуації бусоллю.

2.

Повірки нівеліра.

3.

Загальна організація тахеометричної зйомки.

4.

Задача. Визначити кут нахилу лінії CD, розміщеної у північно-західній частині карти. Визначте висоту точки D. Назвіть умовні знаки шляхів сполучення, зображених на даному фрагменті карти, та приведіть їх характеристику.

Екзаменаційний білет № 9

1.

Грубі, систематичні та випадкові похибки геодезичних вимірювань. Властивості

Випадкових похибок.

2.

Загальна організація нівелювання траси лісовозної дороги.

3.

Форми рельєфу місцевості та їх зображення на планах і картах.

4.

Задача. Визначте румб лінії 12-13 за відомими координатами її початку та кінця:

X12=120,46 м; Y12= -236,95 м; X13=365,40 м; Y13=412,64 м.

Екзаменаційний білет №10

1.

Повірка візирної осі теодоліта. Колімаційна похибка.

2.

Розбивка пікетажу при нівелюванні траси.

3.

Визначення географічних та прямокутних координат точки на топокарті.

4.

Задача. Обчислити дирекційний кут лінії A1-2 , якщо азимут А1-2= 253°10¢, зближення меридіанів східне C= 1°50¢ .

Екзаменаційний білет №11

1.

Прив`язка теодолітних ходів до пунктів геодезичної мережі.

2.

Винесення пікету на криву при розбивці пікетажу траси дороги.

3.

Аерофотознімок як результат центральної проекції. Визначення масштабу знімка.

4.

Задача. Магнітний азимут лінії Ам=144°35¢, схилення магнітної стрілки східне D=3°10¢. Знайти істинний азимут лінії. Привести схему.

Екзаменаційний білет №12

1.

Форма та розміри Землі. Еліпсоїд обертання.

2.

Загальна розбивка кривих.

3.

Побудова плану за даними тахеометричної зйомки.

4.

Задача. Назвіть, яка з чотирьох зображених на фрагменті карти ліній AB, CD, KL, MN є лінією водозбору та визначте її ухил.

Екзаменаційний білет №13

1.

Використання бусолі при зйомці внутрішньої ситуації. Способи бусольної зйомки.

2.

Детальна розбивка кругових кривих способом прямокутних координат.

3.

Визначення ухилу місцевості. Масштаб закладень та користування ним.

4.

Задача. Обчислити фактичну та допустиму нев`язки тахеометричного ходу, що опирається на репери 3 та 13, якщо сума середніх перевищень по ходу SHсер.=12,54 м; висоти реперів HRp3 =125,38 м; HRp13=137,86 м; довжина ходу S=516 м; кількість станцій N=4.

Екзаменаційний білет №14 

1.

Залежність між азимутами, румбами та внутрішніми кутами полігону.

2.

Суть геометричного нівелювання та його способи.

3.

Визначення проектних та робочих висот на профілі траси.

4.

Задача. Визначити висоту рейкової точки при тахеометричній зйомці, якщо висота приладу I=1,58 м; висота візування V=3,00 м; кут нахилу C=5°46¢; відстань від станції до точки s=68,4 м; висота станції Hст.=145,30 м.

Екзаменаційний білет №15

1.

Види геодезичних зйомок. Стадії робіт.

2.

Контроль нівелювання на станції. Посторінковий контроль журналу.

3.

Прив`язка пробних площ до квартальної мережі за допомогою бусолі.

4.

Задача. Обчислити магнітний азимут лінії полігону А2-3, якщо магнітний румб попередньої лінії R1-2 - ПнЗ:63°50¢..., а внутрішні праві по ходу кути дорівнюють: B2=123°30¢; B3=89°40¢ . Привести схему.

Екзаменаційний білет №17

1.

Теодоліти. Будова теодоліта ТТ-5.

2.

Побудова плану прямих та кривих на профілі.

3.

Вимірювання кутів нахилу вертикальним кругом теодоліта.

4.

Задача. Обчислити горизонтальну проекцію лінії 2-3, що складається з двох відрізків: перший від 0 до 130 м з кутом нахилу 3°, другий - від 130 До 320 м з кутом нахилу -8°. Привести схему.

Екзаменаційний білет №18

1.

Поняття про державні опорні геодезичні мережі.

2.

Тригонометричне нівелювання.

3.

Побудова поздовжнього профілю траси дороги.

4.

Задача. При допустимій кутовій нев`язці ув`язати кути полігону: B1=80°26¢ ; B2=113°46¢ ; B3=131°22¢ ; B4=84°39¢ ; B5=274°18¢ ; B 6=35°32¢. (Вимірювання кутів проводилось теодолітом Т30).

Екзаменаційний білет №19 

1.

Визначення на місцевості відстані, недоступної для безпосереднього вимірювання.

2.

Обробка журналу нівелювання.

3.

Відновлення межі землекористування при лісовпорядкуванні.

4.

Задача. Обчислити магнітний румб лінії 2-3, якщо істинний (географічний) азимут лінії 1-2 Дорівнює А1-2=193°25¢ , схилення магнітної стрілки східне D=2°50¢ , а внутрішній правий за ходом кут B2=143°55¢. Привести схему.

Екзаменаційний білет №20 

1.

Побудова координатної сітки та плану за координатами.

2.

Обробка польових даних при тахеометричній зйомці.

3.

Корисна та робоча площа аерофотознімка.

4.

Задача. Відкладіть лінію довжиною 536 м на плані масштабу 1:10000, користуючись масштабною лінійкою. Вкажіть точність масштабу плану.

Екзаменаційний білет №21 

1.

Способи визначення площ на планах та картах.

2.

Поперечники при поздовжньому нівелюванні.

3.

Трансформування аерофотознімків. Фотосхема та фотоплан.

4.

Задача. При чотирикратному вимірюванні довжини лінії теодолітного ходу отримано такі результати: 265,14 м; 265,22 м; 265,28 м; 265,30 м. Обчислити найімовірніше значення довжини, СКП одного вимірювання, СКП та граничну похибку арифметичної середини.

Екзаменаційний білет №22

1.

Предмет та задачі геодезії.

2.

Обчислення площ механічним способом.

3.

Дешифрування аерофотознімків.

4.

Задача. Що характеризують цифрові підписи у північно-східній частині карти: 18°07¢30¢¢; 54° та 6073. Наведіть кількісну та якісну характеристики умовних

45¢

Знаків об`єктів гідрографії на топокарті.

Екзаменаційний білет №23

1.

Визначення ціни поділки планіметра.

2.

Детальна розбивка кривих способом продовжених хорд.

3.

Топографічне та спеціальне дешифрування аерознімків.

4.

Задача. Визначте висоту точки А, розміщеної у квадраті 12-13; 66-67 топокарти. Дайте характеристику рослинності, зображеної на даному фрагменті карти.

Екзаменаційний білет

1.

Визначення площ на планах та картах за допомогою палеток. Масштаб площ.

2.

Координатна сітка топокарт та користування нею.

3.

Номенклатура топографічних карт.

4.

Задача. На профілі проведено проектну лінію одного ухилу від ПК0 до ПК6. Проектна висота початку лінії Нпк0=125,50 м , кінця - Нпк6=143,50 м. Визначити ухил лінії та проектні висоти ПК2 та ПК2+50.

Екзаменаційний білет №25

1.

Загальна організація теодолітної зйомки.

2.

Обчислення площ аналітичним способом.

3.

Види аерофотозйомки, їх переваги та недоліки.

4.

Задача. Обчислити висоту проміжної точки ПК4+21 при геометричному нівелюванні, якщо Нпк4=73,546 м ; Нпк5=74,128 м ; задні відліки на ПК4 по чорній та червоній сторонах рейки відповідно 1146 та 5944, а проміжний відлік на ПК4+21 становить 2115.

Екзаменаційний білет №26 

1.

Вимірювання кутів теодолітом способом прийомів.

2.

«Іксові» точки при нівелюванні.

3.

«Місце нуля» вертикального круга теодоліта-тахеометра.

4.

Задача. Обчислити прямий магнітний румб лінії 2-3, якщо її зворотній азимут

А3-2=256°35¢. Привести схему.

Екзаменаційний білет №27 

1.

Побудова плану за румбами та горизонтальними проекціями ліній.

2.

Послідовність обробки відомості координат.

3.

Обчислення ухилу проектної лінії, проектних та робочих висот на профілі.

4.

Задача. Визначте масштаб топокарти, висоту перерізу рельєфу та географічні

Координати точки А перетину доріг у квадраті 09-10; 73-74.

Екзаменаційний білет №28 

1.

Пряма та обернена геодезичні задачі.

2.

Техніка нівелювання лісовозної дороги.

3.

Поняття про мензульну зйомку.

4.

Задача. Обчислити фактичну та допустиму кутові нев`язки діагонального ходу, якщо сума виміряних чотирьох його кутів дорівнює SB=229°08¢ , дирекційні кути ліній, на які він опирається, відповідно A1-2=104°55¢; A5-6=235°46¢. (Вимірювання кутів проводилось теодолітом Т30).

Екзаменаційний білет №16

1.

План, карта, профіль.

2.

Нівеліри, будова, відліки по рейці.

3.

Висотне обгрунтування опорних точок тахеометричного ходу.

4.

Задача. Обчислити абсолютну та відносну нев`язки приростів координат зімкнутого полігону, якщо fx=SDX=0,56м; fy=SDY=0,24м, а периметр Р=634,82 м.

Екзаменаційний білет №29

1.

Обробка польових даних теодолітної зйомки.

2.

Обчислення ухилів та проектних висот точок на профілі.

3.

Організація робіт при мензульній зйомці.

4.

Задача. Визначити фактичну та допустиму нев`язки нівелірного ходу довжиною 1230 м, що опирається на репери з висотами: HRp3 =138,164 м; HRp13=141,416 м при сумі середніх перевищень SHсер.=3202 мм.

Екзаменаційний білет №30

1.

Історія розвитку геодезії.

2.

Геодезичні роботи при лісомеліорації та озелененні населених пунктів.

3.

Висотне обгрунтування пунктів геодезичної мережі при мензульній зйомці.

4.

Задача. Дайте класифікацію умовних знаків даного фрагменту топокарти. Приведіть приклади, розшифруйте їх характеристику. Що означають цифри у південно-східній частині карти 18°07¢30¢¢; 54° ?

45¢

Екзаменаційний білет №31

1.

Позначення точок на місцевості. Вимірювання ліній.

2.

Загальні відомості про картографічні проекції.

3.

Визначення перевищень та горизонтальних проекцій ліній кіпрегелем-автоматом КА-2.

4.

Задача. Визначте середню квадратичну похибку лінії довжиною S=644,30 М, якщо при її вимірюванні 20-метровою землемірною стрічкою СКП одного прийому вимірювання становила M=0,02 м.

Екзаменаційний білет №32

1.

Рівнокутна поперечна циліндрична проекція Гаусса. Прямокутні координати Гаусса-Крюгера.

2.

Основні елементи та головні точки кругових кривих.

3.

Планово-картографічні матеріали лісовпорядкування.

4.

Задача. Визначте “місце нуля” (МО) та кут нахилу між станціями I Та II тахеометричного ходу, якщо відліки на Ст. II по вертикальному крузі склали: при крузі справа (КП): 178°50¢ , при крузі зліва (КЛ): 1°14¢

Білети з інженерної геодезії - 4.0 out of 5 based on 2 votes